• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Окривљени Иван Mиовић Штасни

Поводом изјављених жалби а по службеној дужности дана 23.04.2012. године Апелациони суд у Новом Саду након одржане јавне седнице већа, укинуо је пресуду Вишег суда у Новом Саду од 02.06.2011. године којом је окривљени Штасни Миовић Иван оглашен кривим због извршења два кривична дела обљубе злоупотребом положаја у продуженом трајању из чл. 181 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика, једног кривичног дела обљубе злоупотребом положаја у продуженом трајању из чл. 181 ст.2 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика, шест кривичних дела недозвољене полне радње у продуженом трајању из чл. 182 ст.1 у вези чл. 181 ст.3 у вези ст.2 и 1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика и једног кривичног дела приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала у продуженом трајању из чл. 185 ст.3 у вези ст.1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од осам година.

Истом пресудом према окривљеном је изречена и мера безбедности забране вршења позива наставника на период у трајању од 10 година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Одлучујући о жалби Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и бранилаца окривљеног изјављених против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је првостепени суд починио битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст.1 тач.11 Законика о кривичном поступку јер је изрека пресуде неразумљива а разлози дати за одлучне чињенице су у знатној мери противречни због чега је побијана пресуда морала бити укинута.

На новом главном претресу, првостепени суд ће поступити по налозима решења Апелационог суда у Новом Саду.