• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Преиначена пресуда по тужби ради утврђења дискриминације и накнаде штете

Дана 30.03.2012. године Aпелациони суд у Новом Саду преиначио је пресуду Основног суда у Новом Саду од 14.06.2011. године у усвајајућем делу противтужбеног захтева тако што је противтужбени захтев и захтев за накнаду парничних трошкова Института за онкологију одбио, а у преосталом делу жалбе странака одбио, те пресуду у  непреиначеном делу потврдио.

У правној ствари тужиље-противтужене др. В.К. против туженог-противтужиоца Института за онкологију Војводине и туженог проф.др.М.Е., по тужби ради утврђења дискриминације и накнаде штете, вредност предмета спора 7.000.000,00 динара, а по противтужби ради исплате, вредност предмета спора 2.359.458,98 динара, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом је:

- утврђено да су тужени Институт за онкологију Војводине из Сремске Каменице и проф.др.М.Е. према тужиљи др.В.К. дискриминаторски поступали у периоду од око две године па је тужбени захтев делимично усвојен а тужени обавезани да тужиљи солидарно накнаде нематеријалну штету коју је тужиља у виду претпрљених душевних болова због повреде права личности и части и угледа претрпела и то у вези са радом код туженог Института, у укупном износу од 400.000,00 динара са законском затезном каматом од дана пресуђења па до исплате, у року од 15 дана од пријема пресуде,
- тужени су обавезани да тужиљи солидарно накнаде и трошкове парничног поступка у износу од 196.850,00 динара, у року од 15 дана од пријема пресуде,
- делимично је усвојен противтужбени захтев Института за онкологију Војводине па је тужена др. В.К. обавезана да тужиоцу на име утврђеног износа средстава које је тужени-противтужилац Институт уложио у стручно усавршавање тужиље и износа накнаде зараде коју је тужени-противтужилац исплатио за време стручног усавршавања тужиљи, а које није провела код послодавца, све након 21.11.2005. године када је закључен уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности запосленог и послодавца, исплати износ од 1.048.879,84 динара са законском затезном каматом од дана подношења противтужбе 20.11.2009. године па до исплате у року од 15 дана,
- тужена др. В.К. обавезана је да тужиоцу Институту за онкологију Војводине надокнади трошкове парничног поступка у износу од 208.088,00 динара.

Одлучујући о жалбама тужиље-противтужене др. В.К., туженог-противтужиоца Института за онкологију Војводине и туженог проф.др. М.Е. изјављеним против наведене пресуде, Апелациони суд у Новом Саду нашао је да је жалба тужиље делимично основана док жалбе тужених нису основане.

Наиме, у току првостепеног поступка правилно је утврђено чињенично стање из којег произилази да су се тужени дискриминаторски понашали према тужиљи у односу на услове рада и права из радног односа јер је тужени проф.др. М.Е. омаловажавао тужиљу те непримереним, недозвољеним поступањем и понашањем према тужиљи у радној средини повредио право личности, углед и част тужиље. Тужени Институт такође је одговоран за штету коју је тужиља претрпела у вези са радом на Институту а која одговорност се састоји у пропуштању својих законских обавеза које се односе на услове рада и сва права из радног односа те игнорисање притужби тужиље на непримерено и недозвољено понашање туженог проф.др. М.Е. На наведене начине, тужени су повредили основна права тужиље на раду и у вези са радом па је услед таквог дискриминаторског понашања тужиља претрпела нематеријалну штету у висини износа који јој је досуђен.
Овакво понашање тужених довело је до тога да је тужена поднела захтев за споразумни прекид радног односа који није прихваћен од стране туженог Института. Иако су 21.11.2005. године тужиља и тужени закључили уговор којим је предвиђено да је послодавац дужан да запосленом омогући дошколовавање, специјализацију и постдипломске студије и друго стручно усавршавање те да је запослени дужан да остане на раду код послодавца 10 година рачунајући од дана завршеног стручног усавршавања, чињеницу да је тужиља положила специјалистички испит 29.01.2007. године као и да је дана 19.10.2009. године тужиљи престао радни однос отказом уговора о раду датим од стране тужиље, Апелациони суд у Новом Саду, нашао је да је управо кривицом тужених тужиља доведена у ситуацију да више не може да ради у окружењу у којем је била изложена дискриминатоском понашању тужених те да управо из наведеног разлога, нескривљеног престанка радног односа, није обавезна да туженом Институту врати новчане износе исплаћене на име накнада за време постдипломских и докторских студија и стручног усавршавања.
Имајући у виду да је противтужбени захтев у целости одбијен, преиначена је и одлука о трошковима поступка тако што је одбијен тужбени захтев туженог Института за онкологију Војводине за накнаду трошкова парничног поступка.