• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Саопштење од 24.12.2012.

Одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Новом Саду од 27.03.2012. године, у парници тужиоца Саџаков Слободана из Новог Сада против туженог Перовић Миленка, ради накнаде нематеријалне штете, дана 29.10.2012. године Апелациони суд у Новом Саду донео је пресуду којом је одбио жалбу туженог, а пресуду првостепеног суда потврдио.

Пресудом Основног суда у Новом Саду усвојен је тужбени захтев тужиоца па је тужени Перовић Миленко обавезан да тужиоцу Саџаков Слободану на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од укупно 350.000,00 динара и то на име душевних болова због повреде части и угледа, на име повреде права личности и на име претрпљеног страха са законском затезном каматом од 27.03.2012. године до исплате, у року од 15 дана, под претњом извршења. Тужени је такође обавезан да тужиоцу на име накнаде трошкова поступка исплати износ од 168.350,00 динара, у року од 15 дана под претњом извршења.

Апелациони суд у Новом Саду нашао је да из догађаја и поступака туженог према тужиоцу произилази да тужилац основано потражује накнаду нематеријалне штете по траженим видовима штете, јер је она настала као последица радњи туженог и у директној узрочно последичној вези са њима, односно директна је последица кривице туженог. Дакле, основ за досуду тражених накнада суд је нашао у повредама части и угледа, права личности и претрпљеног страха, а основ одговорности туженог за наведене повреде по општим правилима о одговорности предвиђеним Законом о облигационим односима.