• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
САОПШТЕЊА
Саопштење од 09.04.2010.

Презентација и јавна расправа поводом израде Предлога Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и Предлога Правилника о дисциплинској одговорности судија, одржана је у Апелационом суду у Новом Саду,  08.04.2010.године са почетком у 11,00 часова.

Домаћин овог дешавања, в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду и члан радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, судија Слободан Надрљански представио је председнике радних група које су израдиле наведене предлоге Правилника: судију Вучка Мирчића – члана Високог Савета судства и председника радне групе за израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова и судију Младена Николића – члана Високог савета судства и председника радне групе за израду Правилника о дисциплинској одговорности судија. Поред председавајућих судија, на овој презентацији су учествовали и неки од чланова радних група и то: судија Врховног касационог суда Лидија Ђукић, в.ф. председника Вишег прекршајног суда, Одељења у Новом Саду – судија Мирјана Тукар и судија Апелационог суда у Новом Саду Мирјана Андријашевић.

Након представљања садржине и циљева предлога наведених Правилника од стране председавајућих судија радних група, уследила је богата и садржајна расправа од стране учесника овог скупа, уз подношење и писаних сугестија и предлога, који ће у наредном периоду од стране радних група бити сумирани и достављени Високом савету судства.

 
Саопштење од 03.02.2010.

Дана 03.02.2010.године пред Апелационим судом у Новом Саду одржана је јавна седница већа у кривичном предмету против окривљеног Дамира Докића из Врдника (који се налази у притвору) због кривичних дела изазивање опште опасности из чл.138 ст.2 у вези ст.1 Кривичног законика и кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл.348 ст. 2 Кривичног законика.

Јавна седница већа одржана је на захтев браниоца окривљеног, адвоката Босиљке Ђукић из Београда а поводом жалби изјављених против пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. К-553/09 од 24.09.2009.године којом је окривљени Докић Дамир оглашен кривим за већ наведена кривична дела те му је изречена јединствена казна затвора у трајању од једне године и три месеца. Обзиром да није тражио да буде позван на седницу већа, окривљени није ни обавештаван нити је присуствовао одржавању седнице. На јавном делу седнице већа, судија известилац је изнео садржину побијане пресуде, доказе изведене у првостепеном поступку као и садржину жалби поднетих од стране Општинског јавног тужилаштва у Руми и браниоца окривљеног. Након тога, бранилац окривљеног дала је конкретније објашњење своје жалбе и поновила предлоге из жалбе. Након одржаног јавног дела седнице, веће ће у нејавном делу донети одлуку поводом поднетих жалби и доставити је странкама путем првостепеног, сада Основног суда у Сремској Митровици.

 
Саопштење од 19.01.2010.

У складу са Судским пословником а према годишњем распореду послова у Апелационом суду у Новом Саду, евидентирани су и расподељени судијама у рад предмети који су по закону хитни а расподељују се и остали предмети из надлежности Апелационог суда у Новом Саду.

Кривично одељење Апелационог суда које у свом саставу има V већа, до сада је поступало у притворским предметима у којима је донело већи број одлука по жалбама на решења о притвору. Такође, заказане су прве јавне седнице већа, које ће се одржавати већ у току идуће недеље.

У грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове овог суда, сачињеном од укупно X судских већа, одржавају се седнице већа на којима се доносе и прве одлуке у материји грађанског, породичног и радног права.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ

 
Саопштење од 15.01.2010.

Апелациони суд у Новом Саду са седиштем у ул.Сутјеска бр.3 у Новом Саду, започео је са радом дана 01.01.2010.године.

У Апелациони суд у Новом Саду изабрано је укупно 47 судија и то 17 судија у кривичној материји а 30 судија у грађанској материји.

Дана 05.01.2010.године, судијама и судским службама уручен је годишњи распоред послова.

Предмети преузети из Врховног суда Србије, Окружних и Општинских судова са подручја Аутомне Покрајине Војводине који су сада у надлежности Апелационог суда у Новом Саду разврстани су а приоритетни предмети су додељени у рад судијама тако да је рад на поменутим предметима започео дана 05.01.2010.године.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
НАДРЉАНСКИ СЛОБОДАН

 


Страна 5 од 5