• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
СУДСКА ПРАКСА

Почевши од дана 01.06.2019. године, Апелациони суд у Новом Саду ће судске одлуке објављивати искључиво на сајту sudskapraksa.sud.rs. На истом месту могу се пронаћи и одлуке Врховног касационог суда, као и осталих апелационих судова у Србији.

На овој страници се налазе одлуке Апелационог суда у Новом Саду које су руководиоци судске праксе у кривичном, одељењу за кривичне поступке према малолетницима, грађанском и одељењу за радне спорове издвојили и оценили као значајне одлуке за судску праксу.

Одлуке су разврстане по судским одељењима а у оквиру одељења по ужим областима.

Преглед одлука је дат по броју предмета и кључним речима (областима, групи и подгрупи).

Пре него што се објаве на интернет страници, све одлуке се анонимизирају у складу са Правилником о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама Апелационог суда у Новом Саду.

Кривично одељење
- кривични поступак
- мере обезбеђења окривљеног на главном претресу
- кривично материјално право

Одељење за кривичне поступке према малолетницима

Грађанско одељење
- парнични поступак
- стварно право
- облигационо право
- накнада штете
- медицинско право
- стамбено право
- породично право
- наследно право
- медијско право
- ауторско право
- рехабилитација
- промет непокретности
- остало

Одељење за спорове из породичних односа - 2017. и 2018.

Одељење за радне спорове
- парнични поступак
- радно право

Суђење у разумном року

Суђење у разумном року - 2016.

Суђење у разумном року - 2017.

Суђење у разумном року - 2018. и 2019.

Судска управа