• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САД
ГЖ2.135/16
02.03.2016.године
Нови Сад

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу судија Љиљане Цицмил, председника већа, Вере Крстин и Душице Шалић, чланова већа, у правној ствари тужиоца млдб. М. М. из В., улица……… бр…., кога заступа законски заступник отац М. Т. са исте адресе, чији је пуномоћник С. В., адвокат у В., против тужене М. Д. Улица…… број…, ради измене одлуке о дечијем издржавању, одлучујући о жалби тужене изјављеној против пресуде Основног суда у Врбасу, пословни број П2.170/2015 од 15. септембра 2015. године, у седници већа одржаној дана 02.03.2016. године, донео је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

    Жалба тужене се УСВАЈА, па се пресуда Основног суда у Врбасу, пословни број П2.170/2015 од 15. септембра 2015. године УКИДА и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

    Побијаном пресудом мења се пресуда Општинског суда у Врбасу од 06.04.2006. године под пословним бројем 1П.55/06 те се обавезује тужена М. Д. да на име свога дела доприноса за издржавање малодобног тужиоца М. М. плаћа месечно износ од 10.000,00 динара почев од дана подношења тужбе 27.04.2015. године, па све док за то постоје законски разлози, задоцнеле рате са законском затезном каматом, а убудуће до 10-ог у месецу за претходни месец, у случају доцње са законском затезном каматом, тако што ће утврђени новчани износ слати на адресу законском заступника М. Т., у року од 15 дана од правноснажности пресуде под претњом принудног извршења, док је у преосталом делу пресуда остала неизмењена. Одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

    Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавила тужена побијајући је због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

    Испитујући побијану пресуду сходно одредби члана 386. став 3. Закона о парничном поступку овај суд је нашао да је жалба тужене основана.

    У првостепеном поступку је утврђено да је пресудом Општинског суда у Врбасу пословни број 1П.55/06 разведен брак између тужене М. Д. и М. Т., те малодобни М. М. поверен на старање оцу М. Т. Овом пресудом је тужена такође обавеза да на име свог дела доприноса за издржавање малодобног М. М. плаћа месечно износ од 2.000,00 динара почев од 21.02.2006. године па убудуће до 10-ог у месецу за текући месец, са законском затезном каматом у случају доцње, слањем на адресу тужиоца, док за то постоје законски услови, или док суд висину доприноса утврђену пресудом не измени.

    Малодобни тужилац М. М. рођен је ………….године, живи са својим оцем у В., ученик је ……разреда С. т. ш. у В. и активно се бави спортом.

    Тужена М. Д. је мајка тужиоца, живи у кући својих родитеља и поседује у свом власништву стан на адреси у В.,………..

    На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је донео пресуду којом је усвојио тужбени захтев, а све као у изреци побијане пресуде.

    Међутим, основано се у жалби тужене наводи да је суд погрешно и непотпуно утврдио чињенично стање.

    Наиме, одлука о дечијем издржавању се, сходно одредби члана 164. Породичног закона, може смањити или повећати ако се промене околности на основу којих је донета ранија одлука. Критеријуми на основу којих се одређује издржавање су потребе повериоца издржавања и могућности дужника издржавања, уз обавезу суда да води рачуна о минималној суми издржавања, а сходно одредби члана 160. Породичног закона. Потребе повериоца издржавања зависе од његових година, здравља, образовања, имовине, прихода, те других околности од значаја за одређивање издржавања, док могућности дужника издржавања зависе од његових прихода, могућности за запослење и стицање зараде, његове имовине и личних потреба, обавезе да издржава и друга лица, те других околности од значаја за одређивање издржавања, све према одредбама члана 160. став 2. и став 3. Породичног закона.

    У чињеничном стању, у погледу потреба малодобног тужитеља суд утврђује да је рођен ……...године, да живи са својим оцем, да је ученик …….разреда средње школе и да се активно бави спортом, те да је од доношења претходне пресуде прошло 9 година и да су стога потребе тужиоца постале веће. Међутим, првостепени суд не утврђује укупне месечне потребе малодобног тужитеља за исхрану, одећу, обућу, хигијену и слично, а што је сходно цитираним законским одредбама, поред могућности тужене као дужника издржавања, неопходно утврдити како би се могла одредити адекватна висина доприноса за дечије издржавање коју је дужник издржавања дужан да плаћа, због чега је чињенично стање непотпуно утврђено у том делу.

    Исто тако суд не утврђује ни могућности тужене као дужника издржавања, а што је све потребно утврдити у смислу цитиране одредбе члана 160. став 3. Породичног закона. Наиме у образложењу пресуде суд наводи да је тужена мајка тужиоца, да живи у кући својих родитеља и да поседује у свом власништву стан у В. Дакле, суд пропушта да утврди чињенице потребне за процену могућности тужене као дужника издржавања да доприноси издржавању малодобног тужиоца.

    Дакле, првостепени суд је применом одредбе члана 205. Породичног закона, односно истражног начела, био у обавези да утврди све релевантне чињенице. које се односе на потребе малодобног тужитеља као повериоца издржавања, а у смислу напред цитиране одредбе члана 160. став 2. Породичног закона, те могућности тужене као дужника издржавања у смислу одредбе члана 160. став 3. Породичног закона.

    Приликом одлучивања првостепени суд ће водити рачуна о томе да је пресудом Општинског суда у Врбасу пословни број 1П.55/06 од 06.04.2006. године, чија измена се тражи, у погледу дечијег издржавања одлучено без да су утврђиване потребе малодобног детета као повериоца издржавања, а у време доношења наведене пресуде чија измена се тражи, а исто тако и у време пресуђења, а да би се могла донети одлука о томе да ли су испуњени услови предвиђени одредбом члана 164. Породичног закона.

    Због свих напред изнетих разлога применом одредбе члана 392. Закона о парничном поступку, овај суд је донео одлуку као у изреци.

    У поновном поступку првостепени суд ће у изложеном смислу употпунити чињенично стање утврђивањем свих чињеница релевантних за пресуђење на које је указано и након тога правилном применом материјалног и процесног права донети нову закониту и правилну одлуку о захтеву тужбе и о трошковима целокупног поступка ваљано образложену .

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
ЉИЉАНА ЦИЦМИЛ,с.р.
з.т.о.