• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Гж2.193/16
31. марта 2016. године
Нови Сад

У ИМЕ НАРОДА!

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу за решавање спорова из породичних односа у саставу судија Радославе Мађаров, председника већа, Наде Бачкалић и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца-противтуженог Г.К. из Н.С., кога заступа пуномоћник Г.Д., адвокат из Н.С., против тужене-противтужиље Ј. Џ. из Б., ради вршења родитељског права и ради измене одлуке, одлучујући о жалби тужиоца-противтуженог изјављеној против пресуде Основног суда у Новом Саду П2.611/2014 од 23.12.2015. године, у седници већа одржаној дана 31.03.2016. године, донео је   

П Р Е С У Д У

    Жалбу ОДБИЈА, пресуду Основног суда у Новом Саду П2.611/2014 од 23.12.2015. године у побијаном усвајајућем делу одлуке о висини издржавања (ставови 4. и 6. изреке) ПОТВРЂУЈЕ.

    Одбија захтев тужиоца-противтуженог за накнаду трошкова жалбеног поступка.

О б р а з л о ж е њ е

    Првостепеном пресудом делимично је усвојен противтужбени захтев и заједничко дете парничних странака, малолетни З. К. је поверен туженој-противтужиљи на самостално вршење родитељског права. Тужилац-противтужени је обавезан да доприноси издржавању малолетног З.К. износом од 12.500,00 динара месечно, почев од дана подношења противтужбе 15.04.2014. године, па убудуће док за то буду постојали законски услови, доспеле рате да плати одједном, а будуће до 10-ог у месецу за текући месец путем поштанске упутнице на адресу тужене-противтужиље, као законске заступнице, све у року од 15 дана под претњом извршења. Преко досуђеног, па до траженог износа од 15.000,00 динара месечно на име доприноса издржавању малолетног З.К., противтужбени захтев је одбијен. Измењена је пресуда Општинског суда у Новом Саду П.4752/2007 од 13.02.2008. године и тужилац је обавезан да доприноси издржавању малолетног У.К. износом од 13.000,00 динара месечно почев од дана подношења противтужбе 15.04.2014. године,  па убудуће док за то буду постојали законски услови, доспеле рате да плати одједном, а будуће до 10-ог у месецу за текући месец путем поштанске упутнице на адресу тужене, као законске заступнице, све у року од 15 дана под претњом извршења. Преко досуђеног, па до траженог износа од 15.000,00 динара месечно на име доприноса издржавању малолетног У.К., противтужбени захтев је одбијен. Иста пресуда је измењена у делу који се односи на одржавање личних односа тужиоца са малолетним У. К., те је уређен начин одржавања личних односа тужиоца са малолетном децом тако што ће са њима проводити наизменично сваки други викенд од петка од 16:00 часова до недеље до 20:00 часова, среду после подне од 16:00 до 20:00 часова у недељи неприпадајућег викенда, наизменично сваки други државни и верски празник од 09:00 до 20:00 часова последњег дана празника, наизменично први и други дан дечјих рођендана и дан своје породичне славе од 9:00 до 20:00 часова, прву половину зимског распуста и 31 дан у току лета од 01.07. до 31.07, при чему ће их преузимати испред зграде у којој живе са туженом и на исто место их враћати. Одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка, тужена је ослобођена обавезе плаћања судске таксе на противтужбу и одбијен је њен захтев да се тужилац обавеже да јој накнади трошкове поступка у року од 15 дана, под претњом извршења. Одбијен је тужбени захтев тужиоца да му се малолетни З. К. повери на самостално вршење родитељског права, да се измени правноснажна пресуда Општинског суда у Новом Саду П.4752/07 од 13.02.2008. године на начин да му се малолетни У. К. повери на самостално вршење родитељског права, а да се тужена обавеже да доприноси дечјем издржавању износом од по 1.000,00 динара месечно, почев од 11.04.2014. године па надаље док за то буду постојали законски услови, доспеле рате да плати одједном, а доспевајуће до 10-ог у месецу за текући месец, на руке тужиоца, у року од 15 дана под претњом извршења, те да се начин одржавања личних односа тужене са децом уреди тако што ће их виђати кад год буде желела у договору са тужиоцем, при чему ће их он одводити код ње и враћати их.

    Тужилац је изјавио благовремену жалбу којом побија наведену пресуду у усвајајућем делу одлуке о висини издржавања из свих разлога прописаних одредбом  чл.373 ст. 1 Закона о парничном поступку. Предлаже да је овај суд преиначи или укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. Поставља опредељен захтев за накнаду трошкова жалбеног поступка. 

    Жалба није основана.

    Испитавши пресуду у побијаном делу у границама жалбених, као и разлога на које пази по службеној дужности у складу са одредбом чл.386 ст. 3 Закона о парничном поступку, овај суд налази да је она донета без битних повреда одредаба парничног поступка, на подлози правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања и уз правилну примену материјалног права.

    Првостепени суд утврђује да је тужилац рођен ... године. Власник је луна парка „К.“. Здрав је и радно способан. У току зимског периода не ради, јер по његовој тврдњи неће да ради, пошто се у току лета наради и заради довољно. Након прекида ванбрачне заједнице са туженом, наставио је да живи у кући својих родитеља у којој има засебан стан на спрату. Не плаћа закуп, а режијске трошкове и трошкове исхране сносе његови родитељи. Месечно плаћа трошкове фиксног телефона и интернета у износу од по 2.000,00 динара, тотал ТВ у износу од 1.400,00 динара, трошкове мобилног телефона у износу од 6.000,00 до 10.000,00 динара, гардеробе у износу од 2.000,00 динара и средстава за хигијену у износу од 1.000,00 динара. Када је ван куће дневно потроши 1.000,00 динара на кафу и храну, односно 10.000,00 динара месечно.

    Тужена је рођена ... године. Запослена је као фризерка и у периоду од 01.04.2015. године до 30.09.2015. године је остварила нето зараду у висини од 21.134,67 динара. Уз додатни рад остварује просечне месечне приходе дo 30.000,00 динара. Здрава је и радно способна. Од прекида ванбрачне заједнице са децом живи у Б. као подстанар. Закуп стана месечно плаћа 170 евра. Трошкови режија месечно износе око 1.500,00 динара за струју, око 7.000,00 динара за инфостан, 1.000,00 динара за фиксни телефон и 2.000,00 динара за кабловску телевизију. Просечно месечно за храну издваја око 12.000,00 динара, за средства за хигијену око 2.000,00 динара, гардеробу не купује, а рачун за њен мобилни телефон износи око 1.000,00 динара месечно. Финансијски је помаже њена сестра износом од око 35.000,00 динара месечно, а повремено је помажу и родитељи у храни. Није остварила право на дечји додатак.

    У току трајања ванбрачне заједнице, тужена је радила у радњи-стрељани у тужиочевом Луна парку. Приходи од ове радње иду за тужиочеве трошкове. У радњи нема фискалне касе, нити евиденције, паре се примају на руке, а плаћа се само паушал који за три месеца износи 1.500,00 евра. Три месеца годишње Луна парк ради на приморју. Зарада у радњи-стрељани у том периоду је 10.000,00 евра, а у остатку Луна парка 30.000,00 до 40.000,00 евра. Када није на приморју, просечна дневна зарада у радњи-стрељани је од 3.000,00 до 7.000,00 динара, а у Луна парку, без радње-стрељане, је око 30.000,00 до 40.000,00 динара.

    Малолетни У. К. је рођен ... године. У време доношења пресуде Општинског суда у Новом Саду П.4752/07 од 13.02.2008. године имао је седам месеци. Сада похађа други разред основне школе и има редовне потребе детета тог узраста. Његове просечне месечне потребе износе око 19.000,00 динара и обухватају износ од 10.000,00 динара за храну, износ од 5.000,00 динара за гардеробу, износ од 1.000,00 динара за средства за хигијену и износ од око 3.000,00 динара за школске потребе, а у који износ су урачунати и трошкови за књиге, свеске, представе.

    Малолетни З. К. је рођен ... године, иде у вртић и има редовне потребе детета тог узраста. Његове просечне месечне потребе износе око 18.500,00 динара и обухватају износ од 7.000,00 динара за храну, износ од 5.000,00 динара за гардеробу, износ од око 1.000,00 динара за средства за хигијену и износ од 5.500,00 динара за вртић.

    На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је, позивом на одредбе чл.154 ст.1, 160 и 164 Породичног закона, обавезао тужиоца да доприноси издржавању малолетног У. К. износом од 13.000,00 динара месечно и малолетног З. К. износом од 12.500,00 динара, почев од дана подношења противтужбе 15.04.2014. године, па убудуће док за то буду постојали законски услови. Првостепени суд налази да је тужилац у могућности да плаћа наведене износе без угрожавања сопствене егзистенције, имајући у виду висину прихода које остварује, да је стамбено ситуиран, здрав и радно способан.

    Тужилац жалбом неосновано истиче да је првостепени суд висину његовог  доприноса дечјем издржавању одредио превисоко. Насупрот становишту тужиоца, првостепени суд је правилно утврдио просечне месечне потребе малолетне деце парничних странака, са аспекта њиховог узраста и томе сразмерних трошкова издржавања. Код утврђених месечних потреба малолетног У. у висини од 19.000,00 динара и малолетног З. у висини од 18.500,00 динара, овај суд налази да су износи од 13.000,00 динара и 12.500,00 динара на име дечјег издржавања адекватни садашњим приликама странака, пре свега имајући у виду да тужилац остварује знатне приходе у Луна парку чији је власник, да је млад, радно способан, стамбено ситуиран и да нема законску обавезу издржавања других лица. С друге стране, тужена је подстанар, уз додатни рад остварује укупна месечна примања у висини до 30.000,00 динара, а финансијски је помаже њена сестра, иако нема законску обавезу за то. У складу са изнетим, овај суд налази да обавезивањем тужиоца да на име издржавања месечно издваја наведене износе, неће бити угрожена његова егзистенција, узимајући у обзир да и он има своје личне потребе и трошкове које мора да задовољава, али такође и да је законској обавези издржавања деце дужан да удовољи, па и на терет обима задовољења сопствених потреба.

    Насупрот становишту тужиоца, правилно је првостепени суд поклонио веру исказу тужене у делу који се односи на висину зараде која се оствари у тужиочевом Луна парку, с обзиром да и сам тужилац у свом исказу од 07.10.2015. године потврђује да у току лета заради довољно новца да не мора и неће да ради у току зиме. Нису прихватљиви ни наводи жалбе да је тужена паушално навела колико месечно износе закуп стана и режијски трошкови, без достављања икаквих материјалних доказа. Ово стога што је тужена у току поступка доставила уговор о закупу, рачуне за струју, фиксни телефон, кабловску телевизију и инфостан на основу којих је несумњиво утврђена висина закупнине и режијских трошкова стана у коме она живи са децом.

    Како тужилац није успео са жалбом, то му ни трошкови жалбеног поступка не припадају, о чему је одлучено на основу одредбе чл. 165 ст. 1 Закона о парничном поступку.

    Из изнетог, одлучено је као у изреци, применом одредбе чл. 390 Закона о парничном поступку.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Радослава Мађаров, с.р.
Зто: