• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Облигационо право

Гж 1422/10 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 4102/10 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 4987/10 - начини престанка обавеза; испуњење обавеза
Гж 6520/10 - двострани уговори; раскидање или измена уговора због промењених околности
Гж 7276/10 - застарелост; посебни рокови застарелости
Гж 8546/10 - начини престанка обавеза; пренов (новација)
Гж 10271/10 - закључење уговора; понуда за закључење уговора
Гж 10671/10 - застарелост; посебни рокови застарелости
Гж 4141/11 - уговор о банкарском новчаном депозиту; уговор на штедњу
Гж 4688/11 - право и обавезе уговорних страна; затезна камата
Гж 4792/11 - хартије од вредности
Гж 435/12 - уговор о зајму
Гж 461/12 - стицање без основа
Гж 4504/12 - уговор о продаји; права и обавезе купца
Гж 667/12 - стицање без основа
Гж 2945/10 - уговор о закупу; права и обавезе закупца
Гж 3815/12 - двострани уговори; зеленашки уговор
Гж 1140/12 - стицање без основа
Гж 4021/12 - стицање без основа
Гж 2289/12 - застарелост; почетак рока застарелости и наступање застарелости
Гж 4728/12 - алтернативне и факултативне обавезе
Гж 4561/12 - алтернативне и факултативне обавезе
Гж 2699/12 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 4366/11 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 4386/11 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 5106/10 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 3053/12 - начини престанка обавеза; испуњење обавеза
Гж 3131/11 - стицање без основа
Гж 986/13 - промена повериоца или дужника; уступање потраживања
Гж 4846/12 - уговор о продаји
Гж 4273/12 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 1696/12 - стицање без основа
Гж 1469/12 - двострани уговори; раскидање уговора због неиспуњења
Гж 2321/13 - стицање без основа
Гж 4541/12 - уговор о закупу; права и обавезе закупца
Гж 1075/13 - неосновано обогаћење
Гж 3543/12 - стицање без основа
Гж 4623/12 - уговор о јемству
Гж 259/13 - двострани уговори; раскидање уговора због неиспуњења
Гж 5444/12 - уговор о грађењу
Гж 3621/13 - уговор о поравнању
Гж 3938/13 - испуњење обавезе
Гж 442/13 - уговор о поравнању
Гж 2333/12 - уговор о градњи
Гж 3384/12 - права и обавезе уговорних страна; испуњење обавезе и последице неиспуњења
Гж 3049/13 - уговор о поклону
Гж 1442/14 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 1840/13 - уговор о налогу
Гж 3790/13 - стицање без основа
Гж 3961/12 - уговор о зајму
Гж 443/14 - уговор о ортаклуку
Гж 849/14 - уговор о осигурању; права и обавезе осигуравача
Гж 1255/14 - стицање без основа
Гж 1700/14 - уговор о поклону
Гж 2619/14 - застарелост; општи рок застарелости
Гж 3704/12 - уговор о кредиту
Гж 1578/14 - уговор о делу
Гж 3766/13 - уговор о налогу
Гж 1353/12 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 419/13 - права и обавезе уговорних страна; испуњење обавезе и последице неиспуњења
Гж 17/13 - хартије од вредности
Гж 3490/13 - стицање без основа
Гж 521/14 - уговор о налогу
Гж 2766/14 - уговор о продаји
Гж 1799/14 - уговор о посредовању
Гж 4695/13 - уговор о јемству
Гж 630/13 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 430/15 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 993/15 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 4311/14 - уговор о налогу
Гж 1476/14 - уговор о јемству
Гж 2698/14 - уговор о размени; замена непокретности
Гж 3735/14 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 1495/12 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 3733/15 - уговори о продаји; одговорност за правне недостатке
Гж 1781/16 - уговор о кредиту
Гж 2065/16 - застарелост; прекид застарелости
Гж 2630/16 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 1727/16 - стицање без основа
Гж 2094/15 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 2234/16 - уговор о јемству
Гж 4006/14 - права и обавезе уговорних страна; испуњење обавезе и последице неиспуњења
Гж 2025/15 - уговор о зајму
Гж 3042/15 - уговор о кредиту
Гж 1683/15 - застарелост; општи рок застарелости
Гж 617/16 - уговор о продаји
Гж 953/15 - промена повериоца или дужника; преузимање и приступ дугу
Гж 1470/16 - уговор о јемству
Гж 3368/15 - права и обавезе уговорних страна; побијање дужникових правних радњи
Гж 3539/16 - неважност уговора; привидни уговори
Гж 1789/15 - уговор о закупу; права и обавезе закуподавца
Гж 2862/15 - стицање без основа
Гж 1149/15 - закључење уговора; предуговор
Гж 1853/13 - заступање код закључења уговора
Гж 1886/16 - начин престанка обавезе; испуњење обавезе
Гж 1537/16 - стицање без основа
Гж 2958/16 - стицање без основа
Гж 3033/16 - стицање без основа
Гж 3686/17 - уговор о кредиту
Гж 1070/16 - закључење уговора; капара и одустаница
Гж 3535/16 - промена повериоца или дужника; преузимање и приступ дугу
Гж 4350/16 - неважност уговора; ништави уговори
Гж 261/16 - двострани уговори; раскидање уговора због неиспуњења
Гж 184/16 - уговор о зајму
Гж 638/16 - двострани уговори; раскидање уговора због неиспуњења
Гж 1287/16 - стицање без основа
Гж 343/18 - двострани уговори; раскидање или измена уговора због промењених околности
Гж 4205/17 - двострани уговори; раскидање или измена уговора због промењених околности
Гж 18/17 - уговор о поклону
Гж 2876/17 - уговор о поклону
Гж 2964/17 - права и обавезе осигуравача
Гж 1426/17 - застарелост; почетак рока застарелости и наступање застарелости
Гж 1663/17 - застарелост; одрицање од застарелости
Гж 2719/17 - уговор о поклону