• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Гж2.357/16
09. јуна 2016. године
Нови Сад

У ИМЕ НАРОДА!

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу за решавање спорова из породичних односа, у саставу судија Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Радославе Мађаров и Наде Бачкалић, чланова већа, у парници тужиоца М.Ђ. из З., кога заступа пуномоћник Е.Г., адвокат из З., против тужене М.З. из З., коју заступа пуномоћник Т.М., адвокат из З., ради престанка издржавања, одлучујући о жалбама парничних странака против пресуде Основног суда у Зрењанину 10 П2.1/2016 од 31.03.2016. године, исправљене решењем Основног суда у Зрењанину 10 П2.1/2016 од 14.04.2016. године, у седници већа одржаној дана 09.06.2016. године, донео је

П Р Е С У Д У

    Жалбу тужиоца УСВАЈА, жалбу тужене ДЕЛИМИЧНО УСВАЈА, ДЕЛИМИЧНО ОДБИЈА, пресуду Основног суда у Зрењанину 10 П2.1/2016 од 31.03.2016. године, исправљену решењем Основног суда у Зрењанину 10 П2.1/2016 од 14.04.2016. године
ПРЕИНАЧАВА тако што утврђује да је тужиочева обавеза да доприноси издржавању тужене престала дана ....... .године, а досуђени износ парничних трошкова снижава на 35.300,00 динара,
ПОТВРЂУЈЕ у преосталом делу.

    Обавезује тужену да тужиоцу накнади трошкове жалбеног поступка у износу од 15.800,00 динара, у року од 15 дана под претњом извршења.

О б р а з л о ж е њ е

    Исправљеном првостепеном пресудом је утврђено да је дана ....... године престала тужиочева обавеза, утврђена правноснажном пресудом Општинског суда у Зрењанину П.1361/04 од 22.10.2004. године, да доприноси издржавању тужене месечним износом од 50 % најниже зараде у Републици Србији, почев од 28.05.2004. године па убудуће док за то постоје законски услови. Одбијен је тужбени захтев да се утврди да је тужиочева обавеза да доприноси издржавању тужене престала ........ године, односно у периоду који претходи ...... године (као дану подношења тужбе). Тужена је обавезана да тужиоцу накнади трошкове поступка у износу од 45.330,00 динара, у року од 15 дана, под претњом извршења.

    Против наведене пресуде обе парничне странке су изјавиле благовремене жалбе.

    Тужилац жалбом побија одбијајући део одлуке о тужбеном захтеву из свих разлога прописаних одредбом чл.373 ст.1 Закона о парничном поступку. Предлаже да је овај суд у побијаном делу преиначи на тај начин што ће усвојити тужбени захтев или укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. Поставља опредељен захтев за накнаду трошкова жалбеног поступка.

    Тужена жалбом побија усвајајући део одлуке о тужбеном захтеву и одлуку о трошковима поступка због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права, са предлогом да је овај суд преиначи на тај начин што ће одбити тужбени захтев. Поставља опредељен захтев за накнаду трошкова жалбеног поступка.

    Тужена је поднела благовремен одговор на жалбу тужиоца, са предлогом да је овај суд одбије. 

    Жалба тужиоца је основана, жалба тужене је делимично основана.

    Испитавши побијану пресуду у границама жалбених, као и разлога на које пази по службеној дужности у складу са одредбом чл.386 ст.3 Закона о парничном поступку, овај суд налази да је она донета без битних повреда одредаба парничног поступка из чл. 374 ст. 2 тач. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 Закона о парничном поступку, на подлози правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, али уз погрешну примену материјалног права.

    Првостепени суд утврђује да је тужена тужиочева ћерка. Тужилац је правноснажном пресудом Општинског суда у Зрењанину П.1361/04 од 22.10.2004. године обавезан да доприноси издржавању тада малолетне тужене месечним износом од 50 % најниже зараде у Републици Србији, почев од 28.05.2004. године па убудуће док за то постоје законски услови. Ову обавезу тужилац није испуњавао, а тужена није покретала извршни поступак ради извршења те пресуде.

    Тужена је рођена ….. године, здрава је и радно способна. Дана …. године је закључила брак, а ….. године је родила ћерку. Са супругом и дететом живи у кући у З. Кућа је у власништву њене мајке, која и сноси режијске трошкове овог домаћинства. У школској 2015/2016. години је обновила 4. годину студија на У. ф., У. у Б., О. у В.. Самофинансирајући је студент. Основне студије на овом факултету трају 4 године, односно 8 семестара. На свом имену нема имовину, не бави се повременим или привременим пословима. Тужена и њен супруг су корисници социјалне помоћи која месечно износи 16.000,00-16.500,00 динара и дечјег додатка у висини од 2.000,00 до 2.700,00 динара месечно. Финансијски их помаже мајка тужене и родитељи њеног супруга.

    На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је, позивом на одредбе чл. 28, 73, 154 ст. 1, 155 ст. 1, 2 и 4, 167 ст. 2 тач. 2 Породичног закона, утврдио да је тужиочева обавеза да доприноси издржавању тужене престала почев од дана подношења тужбе ....... године, с обзиром да је тужена закључењем брака стекла право издржавања према свом супругу, док је захтев за утврђење да је ова обавеза престала дана ......... године када је тужиља закључила брак, одбио.

    Тужена жалбом оспорава правилност одлуке првостепеног суда, истичући да без обзира што је закључила брак испуњава услове за издржавање од стране родитеља, у смислу одредбе чл.155 ст.2 Породичног закона, јер је редован студент и није навршила 26. година.

    Овакви жалбени наводи нису прихватљиви. Наиме, у ситуацији када је несумњиво утврђено да је тужена ….. године ступила у брак и убрзо након тога постала и сама родитељ, право издржавања више не може да остварује према тужиоцу као свом оцу. Закључењем брака ово право је стекла према свом супругу, у смислу одредбе чл. 28 Породичног закона. Осим тога, по одредби чл. 154 ст. 1 Породичног закона, она је заједно са супругом у обавези да издржава заједничко малолетно дете рођено ... године.

    Сагласно изнетом, правилно првостепени суд закључује да су у конкретном случају испуњени услови за престанак тужиочеве обавезе да доприноси издржавању тужене. Међутим, првостепени суд погрешно везује престанак тужиочеве обавезе за дан подношења тужбе 04.01.2016. године, а не за дан настанка чињенице која је довела до њеног престанка. По становишту овог суда, ступањем тужене у брак ….. године обавеза тужиоца, као оца да доприноси њеном издржавању је престала, сагласно одредби чл. 167 ст.2 тач. 2 Породичног закона, па је у том делу првостепену пресуду ваљало преиначити.

    Насупрот становишту тужене, када је она дала повода вођењу поступка, правилно је обавезана да тужиоцу накнади трошкове поступка. Ово стога што је тужилац као последицу њеног држања имао оправдане издатке за исходовање одлуке о престанку обавезе издржавања. Међутим, приликом сабирања трошкова заступања од стране пуномоћника-адвоката, правилно признатих првостепеном пресудом, погрешно је наведен износ од 41.500,00 динара, уместо износа од 31.500,00 динара. Сагласно изнетом, тужиоцу је признат износ парничних трошкова који обухвата трошкове заступања од стране адвоката, увећан за трошкове судских такси од по 1.900,00 динара за тужбу и пресуду, што чини 35.300,00 динара. 

    Како је тужилац успео у жалбеном поступку, тужена је обавезана да му накнади трошкове жалбеног поступка. Досуђени износ састоји се од 12.000,00 динара на име трошкова састава жалбе и од по 1.900,00 динара на име судских такси за жалбу и другостепену одлуку. Тужена је успела само у незнатном делу са жалбом, па јој ни трошкови овог поступка не припадају, о чему је одлучено на основу одредбе чл. 165    ст. 1 Закона о парничном поступку.

    Из изнетог, одлучено је као у изреци, применом одредби чл. 390 и 394 тач. 4 Закона о парничном поступку.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Јелица Бојанић Керкез, с.р.
Зто: