• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
Апелациони суд у Новом Саду
Гж2. 480/16
18. август 2016. године
Нови Сад

У ИМЕ НАРОДА

    Апелациони суд у Новом Саду у већу судија Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Радославе Мађаров и Наде Бачкалић, чланова већа, у парници тужиоца З.Г. из В., …, кога заступају пуномоћници М.М. и В.М., адвокати из В., против тужене Г.Г. из В., …, коју заступа пуномоћник В.С., адвокат из В., ради развода брака и вршења родитељског права, одлучујући о жалби тужене против пресуде Основног суда у Врбасу П2.8/16 од 30.5.2016. године, у седници већа одржаној 18.8.2016. године, донео је

ПРЕСУДУ

    Жалба се ДЕЛИМИЧНО УСВАЈА, ДЕЛИМИЧО ОДБИЈА, пресуда Основног суда у Врбасу П2. 8/16 од 30.5.2016. године,

    ПРЕИНАЧАВА у делу одлуке о одржавању личних односа између тужене и млт. деце (ст. 4 изреке) тако што ће се лични односи између Г.Г. и млт. А.Г. и млт. А.Г. одржавати два викенда (од петка до недеље) за редом, узастопно, а трећи викенд деца проводе код оца, а празнике, рођендане и половине распуста проводиће наизменично код оба родитеља,

    ПОТВРЂУЈЕ у преосталом побијаном делу о вршењу родитељског права, дечијем издржавању и трошковима поступка.

    ОДБИЈА се захтев тужене за накнаду трошкова жалбеног поступка.

Образложење

    Побијаном пресудом разведен је брак парничних странака закључен данa … године (став 1 изреке). Заједничка деца парничних странака млт. А.Г. рођ. … године и млт. А.Г. рођ. … године поверене су оцу на самостално вршење родитељског права (став 2 изреке). Обавезана је тужена да на име свог дела доприноса у издржавању млт. А.Г. учествује у месечном износу од 4.000,00 динара и млт. А.Г. у месечном износу од 3.000,00 динара, почев од дана подношења тужбе 15.1.2016. године па док постоје законски разлози, доспеле рате исплатом одједном, а будуће до 15-ог у месецу за протекли месец, уплатом средстава на рачун тужиоца, у случају падања у доцњу са законском затезном каматом почев од дана падања у доцњу па до исплате, све у року од 15 дана од правоснажности пресуде. Преко досуђених до тражених износа од по 5.000,00 динара месечно по детету тужбени захтев је одбијен (став 3 изреке). Одређено је да ће се лични односи између Г. Г. и млт А. и А. Г. одржавати два викенда (од петка до недеље) за редом узастопно, а трећи викенд деца проводе код оца (став 4 изреке). Одређено је да свака странка сноси своје трошкове поступка (став 5. изреке).

    Против наведене пресуде тужена је изјавила благовремену жалбу из свих разлога прописаних законом, са предлогом да овај суд усвоји жалбу и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање. 

    Жалба је делимично основана.

    Испитавши побијану пресуду у границама жалбених и разлога на које пази по службеној дужности, у складу са одредбом чл. 386 ст. 3 Закона о парничном поступку у вези чл. 202. Породичног закона, овај суд налази да је иста у побијаном делу донета без битних повреда одредаба из чл. 374 ст. 2 тач. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 Закона о парничном поступку, на подлози правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања и уз правилну примену материјалног права, осим у делу одлуке о начину одржавања личних односа између тужене и млт. А. и А. Г..

    Првостепени суд је утврдио да су парничне странке закључиле брак … године, у ком је рођено двоје деце млт. А. Г.,  рођена … године и млт. А. Г. рођена … године. Заједница живота парничних странака је фактички прекинута … године. Од престанка брачне заједнице млт. деца су остала да живе у кући са тужиоцем и његовом мајком.

    Тужилац је рођен … године, запослен је, остварује зараду од 29.500,00 динара, ради и приватно у грађевини и сече дрва, тако да месечно може додатно да заради 100 евра. Од имовине поседује аутомобил и власник је породичне куће у којој живи са децом и својом мајком. Његова мајка има … године и када је тужилац одсутан она води рачуна о деци, кува, спрема, солидног је здравственог стања. Тужилац је емотивно привржен деци, има добар увид у потребе млт. деце и успешно им удовољава.

    Тужена је рођена … године. Завршила је средњу трговачку школу, запослена је и остварује зараду од 23.000,00 динара месечно, бави се и продајом накита од чега просечно може да заради још 10.000,00 динара месечно. Живи са ванбрачним партнером.

    Млт. А. Г. је у време пресуђења била … разред основне школе. Доброг је здравственог стања и тренира кошарку. За њене нужне месечне трошкове исхране, одеће, обуће и трошкове за школу потребно је око 8.000,00 динара. Млт. А. Г. је у време пресуђења била .... разред основне школе. Доброг је здравственог стања. Нема ваншколских активности које се плаћају. Екскурзија у износу од 17.000,00 динара се плаћа на рате. За њене нужне, месечне трошкове исхране, одеће, обуће и трошкове за школу потребно је око 6.000,00 динара.

    Млт. А. и А. су се изјасниле да желе да живе са оцем. Млт. А. је емотивно приврженија оцу. Млт. А. је упућена на личност старије сестре и под њеним је утицајем. Међусобна блискост истополне деце, са невеликом разликом у годинама, говори у прилог томе да је у њиховом најбољем интересу да се не раздвајају. Суд је прихватио мишљење надлежног органа старатељства и установе за вештачење о интересу млт. деце да буду поверена оцу на самостално вршење родитељског права, дајући за такву одлуку свеобухватне разлоге које овај суд прихвата.

    На подлози утврђених чињеница првостепени суд је позивом на одредбе чл. 41, чл. 61 ст. 1. и 3, чл. 62. ст. 1, чл. 77, чл. 154 ст. 1, чл. 160. ст 2 и 3, чл. 266. ст. 1 и чл. 270 Породичног закона и одредбама чл. 3. ст. 1 и ст. 2 и чл. 9 ст 3 Конвенције о правима детета, одлучио о као у изреци побијане пресуде.

    Тужена у жалби истиче као своје предности за вршење родитељског права чињеницу да је налазом органа старатељства потврђено да деца код ње имају одличне услове за живот и школовање, да је она као мајка погоднија за старање о ћеркама, као и да се налази на трудничком боловању пошто у септембру очекује трећи порођај па ће боравити код куће две године и бити у прилици да се у потпуности посвети ћеркама. То види као своју предност у односу на ситуацију за коју наводи да је таква да ћерке проводе време саме или са бабом по оцу, пошто је њихов отац запослен и бави се допунским пословима, те је често одсутан.

    Одлуку да отац самостално врши родитељско право, суд је засновао на свестрано сагледаним околностима случаја. Испитане су прилике странака и оцењен најбољи интерес деце. У извештајима Центра за социјални рад Општине В. и Института за здравствену заштиту деце и омладине В. се наводи да су оба родитеља подобна за вршење родитељског права, међутим да је у најбољем интересу млт. деце да родитељско право самостално врши отац. Мишљење органа старатељства и установе за вештачење одговара жељи деце, консултоване у поступку у ком се одлучује о њиховим правима. У складу са одредбама чл. 65. Породичног закона мишљењу детета узраста изнад 10 година се посвећује дужна пажња и дететово мишљење се може прихватити, ако се оцени да је то у његовом најбољем интересу. Препрека нема да се консултује и мишљење детета млађег узраста. То је у конкретном случају и учињено, посредством стручног органа и установе за вештачење, чије су оцене о интересу деце прихваћене. Поред Центра за социјални рад и Институт за здравствену заштиту деце и омладине В. је оценио шта погодује најбољем интересу млт. деце у постојећим околностима. До идентичне оцене дошао је и суд на основу расправљања у спроведеном поступку. Деца су привржена оцу. Отац је стабилан ослонац за децу. На њега су деца била упућена у условима сепарације родитеља. Отац је као родитељ испољио способност да се о деци ваљано стара, без ризика по њихов даљи правилан психофизички развој. Неупитан је интерес заједничке деце странака да одрастају без раздвајања. Управо то се деци омогућује одлуком донетом у овом поступку, у њиховом најбољем интересу, који претеже над жељом тужене да она врши родитељско право. Редовним одржавањем личних односа између млт. деце и тужене, настају услови да деца стекну јасну представу о условима код мајке и мајчином окружењу, па да на основу сопственог искуства изграде евентуално другачији став и мишљење. Засад измештање деце из окружења на које су адаптирана, не би одговарало њиховом интересу.

    Одлука о висини доприноса за издржавање млт. А. и А. је у складу са одредбама чл. 160. Породичног закона, имајући у виду да је тужена запослена, да остварује месечне приходе у износу од око 33.000,00 динара, те да износима дечијег издржавања 4.000,00 динара односно 3.000,00 динара, неће бити угрожена њена егзистенција. Тим износима уз одговарајући допринос оца млт. деци ће бити доступна средства у обиму који је неопходан за задовољење њихових основних животних потреба.

    Основани су наводи тужене да је суд пропустио да уреди начин одржавања личних односа између тужене и млт. деце за време празника и годишњих одмора. У складу са мишљењем Института за здравствену заштиту деце и омладине В., ваљало је одредити да ће уз боравак о викендима код мајке, деца празнике, рођендане и половине распуста проводити наизменично код оба родитеља. Код такве динамике одржавања личних односа, у виду имајући школске обавезе током радне недеље, није за децу погодно да се још и један дан у току радне недеље одреди за виђање са мајком.  Редовношћу одржавања личних односа о викендима, празницима и вишедневног боравка у континуитету током распуста, обезбеђују се услови да деца остваре близак однос са мајком.

    Насупрот становишту тужене, првостепени суд је, позивом на одредбу чл. 207 Породичног закона, исправно одлучио да свака странка сноси своје трошкове поступка, с обзиром да је у питању породични спор у ком је суд одлучивао о питањима која су заједничка за обе парничне странке, односно о разводу брака, вршењу родитељског права над заједничком децом, издржавању заједничке деце и одржавању личних односа родитеља са којим дете не живи и малолетне деце.

    Из изнетог, одлучено је као у изреци, применом одредбе чл. 390 и 394 т. 4 Закона о парничном поступку.

    Како је тужена је у жалби успела само у делу одлуке о одржавању личних односа, то јој трошкови овог поступка не припадају, о чему је одлучено на основу одредбе чл. 153 ст. 3 Закона о парничном поступку.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Јелица Бојанић Керкез, с.р.
зто: