• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Гж2. 658/16
30. новембар 2016. године
Нови Сад

У  ИМЕ  НАРОДА

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу састављеном од судија Ђуре Тамаша, председника већа, Љиљане Цицмил и Едит Чордаш, чланова већа, у правној ствари тужиље Б.М. из С1., ... , против туженог И.М. из С2., улица ... , кога заступа пуномоћник Д.К., адвокат из С., ради измене и уређења начина одржавања личних односа са малолетним дететом, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Суботици П2. 241/16 од 11.07.2016. године, у седници већа одржаној дана 30. новембра 2016. године, донео је

П Р Е С У Д У

    Жалба туженог СЕ ОДБИЈА и пресуда Основног суда у Суботици П2. 241/16 од 11.07.2016. године, ПОТВРЂУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

    Пресудом Основног суда у Суботици П2. 241/16 од 11.07.2016. године мења се начин одржавања личних односа оца И.М. из С.2, ... , са дететом млт. Ј.М. рођеним ... године у С2., одређен пресудом Основног суда у Сомбору П2. 96/2013 од 31.05.2013. године, тако што ће се убудуће одржавање личних односа између оца и млт. детета одвијати сваки други викенд од петка од 20,00 часова до недеље до 18,00 часова, наизменично сваког другог државног и верског празника, затим 10 дана у континуитету у време летњег распуста у домаћинству оца на тај начин што ће отац лично преузимати млт. Ј. на адреси мајке, а по окончању виђања млт. дете ће вратити у домаћинство мајке, с тим да се тужени обавезује да у време лета благовремено најави мајци детета када ће се одвијати виђање, како би иста могла планирати свој годишњи одмор са млт. дететом, све то по правноснажности пресуде.

    Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавио тужени побијајући је из свих законских разлога.

    Испитујући побијану пресуду сходно чл.386 ст.3 ЗПП, овај суд је утврдио да је првостепена пресуда донета без битних повреда одредаба парничног поступка, на основу потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања на које је правилно примењено материјално право, због чега је жалба туженог неоснована.

    У првостепеном поступку је утврђено, да је пресудом Основног суда у Сомбору П2. 96/13 од 31.05.2013. године разведен брак између тужиље и туженог, над млт. дететом М.Ј. одређено је самостално вршење родитељског права од стране мајке, а пребивалиште детета је одређено у домаћинству мајке у Ђ., С. бр. ... . Одржавање личних односа млт. детета са туженим уређен је на начин да ће сваке недеље и то од понедељка од 12,00 часова до среде до 12,00 часова млт. дете проводити у домаћинству оца уз обавезу оца да малолетно дете преузме у термину за виђање у мајчином домаћинству и да га по истеку термина врати у мајчино домаћинство о свом трошку, затим да ће млт. дете свој рођендан, Нову Годину, Божић, Ускрс и Славу Светог Николе наизменично једне године проводити у домаћинству мајке, а једне године у домаћинству оца, рођендан оца ... наизменично на године у домаћинству оца, а за тај исти дан када је и рођендан мајке, у домаћинству мајке. Тужени је обавезан да на име свог дела доприноса за издржавање млт. детета плаћа месечно 10.000,00 динара и то почев од ... године. Након фактичког прекида брачне заједнице парничних странака млт. Ј. је остао да живи у домаћинству са мајком, а тужени је показао интересовање за млт. дете, тако да је наставио са виђањем детета, али не у потпуности по моделу утврђеном правноснажном пресудом, већ је тужени често долазио код тужиље и мимо утврђеног модела виђања те млт. дете одводио у своје домаћинство на дужи период. Овакав начин виђања ранијих година је био могућ, али имајући у виду узраст детета, као и чињеницу да је дете у међувремену уписано на часове енглеског језика и гимнастике, а да у скорије време предстоји похађање предшколске установе, те у таквим околностима устаљен начин виђања и одржавања личних односа неће бити могућ.

    Малолетни Ј. је сада дечак узраста од ... године. У међувремену је уписан у вртић „П.Д.“ у С1., а такође похађа школу спорта и школу енглеског језика, а којима активностима радо присуствује. Због досадашњег начина одржавања личних односа са оцем, млт. Ј. је изостајао из вртића и није могао редовно похађати часове енглеског језика, те с тога утврђене околности конкретног случаја оправдавају чињеницу да су испуњени услови за измену претходне одлуке у вези начина виђања оца са малолетним дететом. Према процени Центра за социјални рад Града С1. и Центра за социјални рад Града С.2 у интересу је малолетног детета да се виђање са оцем одвија сваког другог викенда од петка до недеље, као и сваког другог државног и верског празника, те да се виђање одвија и десет дана у континуитету у време летњег распуста у домаћинству оца, као и сваког другог државног и верског празника, односно наизменично, с тим да је неопходно да отац виђање у време лета благовремено најави мајци како би иста могла планирати свој годишњи одмор.

    Тужиља је рођена ... године. Запослена је у фабрици ... „ ...“ у С.1, а са малолетним сином Ј. живи у С1., у двособном конформном стану, који је њено власништво. Са туженим жели да има добру сарадњу на плану родитељства, а у интересу млт. детета и његовог даљег правилног развоја и васпитања. Тужени је рођен ... године. Живи у домаћинству са родитељима. Завршио је средњу школу и запослен у занатској радњи „П.Б“, који је његово власништво, а поред тога је ангажован сваки викенд свирањем у бенду. Тужени је мотивисан за очување и развој односа са малолетним сином, изграђеног је увида у потребе малолетног детета и развојне способности. Значајну помоћ и подршку у старању о малолетном дету остварује од својих родитеља.

    На основу тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је донео одлуку као у изреци побијане пресуде. Битне чињенице за доношење овакве одлуке, првостепени суд је правилно утврдио, прихватајући извештаје стручног тима Центра за социјални рад Града С.1 и Центра за социјални рад Града С.2, као и исказ тужиље да су се промениле околности на којима је суд засновао одлуку у погледу начина одржавања личних односа у пресуди П2.96/13 од 31. маја 2013. године, да је у интересу малолетног Ј. да се измени одлука у вези начина виђања оца са малолетним дететом, имајући у виду да малолетни Ј. је уписан у вртић „П.д.“ у С1., да похађа школу спорта и школу енглеског језика, а којим активностима радо присуствује. Установљавање наведеног модела одржавања личних односа малолетног Ј. са туженим као оцем је у интересу малолетног детета како правилно закључује првостепени суд ценећи околности конкретног случаја и правилно примењујући одредбе чл. 6. ст. 1., чл. 61. ст. 1., чл. 266. ст. 1. Породичног закона.

    Нису основани жалбени наводи туженог којима се истиче да је побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба парничног поступка из чл.374. ст. 2. тач.12. ЗПП. Изрека пресуде је јасна и сагласна разлозима садржаним у образложењу пресуде. Образложење пресуде садржи разлоге о свим чињеницама битним за пресуђење. Утврђене чињенице су сагласне садржини изведених доказа. Сходно наведеном, побијана пресуда не садржи недостатке због којих се не би могла испитати.

    Жалбени наводи којима се указује да је суд починио битну повреду из разлога што није саслушао туженог, као и да је суд требао да изведе доказ саслушањем социјалне раднице Центра за социјални рад С2. М.Ж., нису основани. Тужени који је уредно позван ради саслушања (чл. 281. ЗПП) није приступио на рочиште за главну расправу од 11. јула 2016. године, нити је свој изостанак оправдао, стога је првостепени суд правилно извео доказ саслушањем тужиље, мимоишао извођење доказа саслушањем туженог. У жалби не могу да се износе нове чињенице и предлажу нови докази, осим ако подносилац жалбе учини вероватним да без своје кривице није могао да их изнесе, односно предложи до закључења главне расправе (члан 372 ст.1 ЗПП), па имајући у виду наведену одредбу а како тужени у жалби први пут предлаже саслушање М.Ж. социјалне раднице Центра за социјални рад у С.2, овај суд није разматрао предложени доказ.

    Због изложеног, овај суд је, применом чл. 390. ЗПП, одлучио као у изреци.

Председник већа-судија
Ђура Тамаш,с.р.
Зто: