• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Република Србија
Апелациони суд у Новом Саду
Пословни број  Гж 2. 355/2016
Дана: 08.06.2016. године
Нови Сад

У   И М Е   Н А Р О Д А  !

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу судија Ђуре Тамаша, председника већа, Вере Крстин и Споменке Драгаш, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из ..., коју заступа пуномоћник Софија Шпановић, адвокат из Инђије, против туженог ББ из ..., кога заступа пуномоћник Радосав Гвоздић, адвокат из Нове Пазове, ради заштите од насиља у породици, одлучујући о жалбама тужиље и туженог изјављеним против пресуде Основног суда у Старој Пазови, пословни број П 2. 521/2015 од 09.03.2016. године, у нејавној седници већа одржаној дана 08.06.2016. године, донео је

П  Р  Е  С  У  Д  У

    Жалбе се ОДБИЈАЈУ и пресуда Основног суда у Старој Пазови, пословни број П 2. 521/2015 од 09.03.2016. године ПОТВРЂУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

    Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев којим је тужиља захтевала да се одреди мера заштите од насиља у породици тако да се забрани туженом да на било који начин узнемирава тужиљу, као и да му се наложи да се уздржи од сваког дрског, безобзирног и злонамерног понашања којим угрожава телесни интегритет, душевно здравље и спокојство тужиље у трајању од године дана. Одбијен је предлог тужиље за одређивање привремене мере забране туженом да се тужиљи, са станом у ..., приближи у кући и дворишту куће у улици ..., као и на улици на растојању мањем од три метра, све до правноснажног окончања овог поступка. Одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

    Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавила тужиља из свих законом предвиђених разлога и предложила је да се првостепена пресуда преиначи и у целости усвоји тужбени захтев. Тужени је благовремено изјавио жалбу против одлуке о трошковима поступка и предложио да се првостепена пресуда у побијаном делу преиначи.

    Тужени је дао одговор на жалбу тужиље и предложио да се иста као неоснована одбије.

    Жалбе нису основане.

    Испитујући побијану пресуду у границама разлога наведених у жалбама, пазећи по службеној дужности на битне повреде одредаба парничног поступка и на правилну примену материјалног права у складу са одредбом члана 386 став 3 ЗПП, овај суд је нашао да је првостепена пресуда донета без тих повреда, те да је на потпуно и правилно утврђено чињенично стање правилно примењено материјално право. Разлози првостепеног суда су потпуни и јасни, као и изрека пресуде која стоји у складу са датим образложењем.

    У првостепеном поступку је утврђено да је тужиља мајка туженог, да је она била у браку са оцем туженог ВВ, те да је њихов брак разведен, као и да тужиља против бившег супруга води парницу ради утврђивања брачне тековине. Тужиља и њен бивши супруг имају кућу у ..., док у вези непокретности у ..., воде парницу ради утврђења права власништва по основу стицања у брачној заједници на покретним и непокретним стварима. Тај поступка још није окончан. Тужиља и ВВ повремено бораве у ..., а повремено у кући у .... У тој непокретности живи тужени са својом ванбрачном супругом ГГ. Тужиља против бившег супруга води још неколико спорова у вези власништва, а против туженог је по пријави тужиље вођен кривични поступак због кривичног дела фалсификовања исправа у стицају са кривичним делом навођења на оверавање неистинитог садржаја, у којем је поступку је тужени оглашен кривим и условно осуђен. Због вођења тих поступака односи у породици су се пореметили, првенствено између тужиље и њеног бившег супруга, па је тужиља њега пријављивала ... године и .... године, наводећи да има проблема са њим, да је он вређа и назива погрдним речима, па је у тим приликама реаговала и полиција. Тужиља је ВВ пријавила и ... године, па је када је патрола изашла на лице места ВВ њих обавестио да је његова бивша супруга оставила укључену грејалицу. ВВ је дана ... године пријавио тужиљу полицији наводећи да је она отуђила десет флаша пића и више комплета неодпаковане постељине. Ванбрачна супруга туженог ГГ је дана ... године пријавила полицији да је тужиља стално напада и да је назива погрдним именима. Тужиља је против бившег супруга ВВ поднела кривичну пријаву због насиља у породици, а у вези догађаја од 27.06.2014. године, па је ОЈТ у Старој Пазови донело наредбу о спровођењу истраге против истог. До свађе између тужиље и туженог је дошло када је тужени возио у ургентни центар због повреда које јој је нанео бивши супруг ВВ. Свађе између тужиље и туженог су настајале и поводом употребе црева за воду. Надаље дана ... године радници ЕД ... су дошли у кућу у којој живе парничне странке како би контролисали бројило, па су тужиља, њен бивши супруг и тужени изашли у двориште, а тужени је након одласка радника ЕД ... ухватио за раме тужиљу и рекао јој: „...“, а тужиља му је на то одговорила: „...“. Након овога тужиља је отишла до пластеника, а тужени јој је пришао и рекао јој: „Да се губиш одатле, немој да ми малеришеш“, а наредног дана јој је у ... сати куцао на врат и рекао да их отвори како би угасио светло у дворишту, што је чинио данима, а долазио је и да јој каже да искључи грејалицу, јер су осигурачи слаби. Ванбрачна супруга туженог ГГ је против тужиље поднела приватну кривичну тужбу због кривичног дела увреде.

    На основу правилно и потпуно утврђених релевантних чињеница, правилно је првостепени суд сматрао да наведене несугласице међу парничним странкама нису понашање  које се може сматрати насиљем у породици. Радило се о размирицама и вербалним сукобима услед поремећених односа међу парничним странкама, па је правилан став првостепеног суда, ценећи све околности конкретног случаја, да се понашање туженог не може квалификовати као насиље у породици, односно као угрожавања телесног интегритета, душевног здравља и спокојства члана породице, конкретно тужиље,  сагласно одредби члана 197 Породичног закона.

    Евидентно је да је између тужиље и туженог било међусобних несугласица и вербалних кофликата, међутим сваке несугласице, а нарочито као ове у конкретном случају, не могу да представљају насиље у породици. Одредбама члана 197 Породичног закона набројано је шта се нарочито сматра насиљем у породици, па је тако наведено да се истим сматра наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу, присиљавање на сексуални однос, навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем, ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицем, те вређање, као и свако друго дрско, безобзирно или злонамерно понашање. Поред наведеног, насиље у породици свакако представља и свако друго понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље и спокојство другог члана породице, али се свако понашање проистекло из несугласица не може сматрати насиљем, а нарочито ако оно нема такав карактер и интензитет да би могло да угрози телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

    Како из утврђења првостепеног суда несумњиво произилази да у радњама и понашању туженог нема елемената насиља у породици, неосновани су наводи жалбе тужиље усмерени на правилност одлуке првостепеног суда.

    Неосновани су жалбени наводи туженог који се односе на трошкове предметног поступка, будући да је одлука о трошковима донета у складу са чланом 207 Породичног закона и да је првостепени суд доносећи овакву одлуку водио рачуна о разлозима правичности.

    Применом одредбе члана 390 ЗПП жалбе тужиље и туженог, оценивши да не постоје разлози због којих се пресуда побија, као ни разлози на које пази по службеној дужности, овај суд као другостепени је као неосноване одбио и првостепену пресуду потврдио.            

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Ђура Тамаш, с.р.
зто:

Напомена:
Рев 1511/2016 од 21.09.2016. године, одбија се као неоснована ревизија тужиље изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж2 355-16 од 08.06.2016. године.