• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Пословни број Гж2. 582/12
Дана: 25.09.2012. године
НОВИ САД

У  ИМЕ НАРОДА

    Апелациони суд у Новом Саду, у већу судија Милице Богдан Личен, председника већа, Мирјане Андријашевић и Бранке Маљковић, чланова већа, у правној ствари тужиоца П. Д. из С., улица … … број …, кога заступа М. К., адвокат из С., против тужене Ј. М. П. из С., улица … … број …, коју заступају М. Б. и Н. И., адвокати из Ц., ради развода брака, одређивања вршиоца родитељског права, дечијег издржавања и модела личних односа, одлучујући о жалбама тужиоца и тужене, изјављеним против пресуде Основног суда у Сомбору, Судска јединица у Кули пословни број П2.98/2011 од 28.06.2012. године, у нејавној седници већа одржаној дана 25.09.2012. године, донео је:

П Р Е С У Д У

    Жалбе тужиоца и тужене СЕ ДЕЛИМИЧНО УСВАЈАЈУ и пресуда Основног суда у Сомбору, Судска јединица у Кули пословни број П2.98/2011 од 28.06.2012. године УКИДА у делу одлуке о начину одржавања личних односа, висини доприноса за издржавање и трошковима парничног поступка, и предмет у том делу ВРАЋА првостепеном суду на поновно поступање, док се у преосталом делу жалбе тужиоца и тужене ОДБИЈАЈУ и пресуда у делу одлуке о вршењу родитељског права ПОТВРЂУЈЕ. 

О б р а з л о ж е њ е

    Побијаном пресудом разведен је брак закључен дана … … … године у С. између Д. П., рођеног … … …. године у К. од оца Л. П. и мајке Р. П., рођене Ђ. и Ј. М. П., рођене … … … године у С., од оца Ј. М. и мајке С. М., рођене П., који брак је уписан у матичну књигу венчаних текући број … за …. годину матичног подручја С. За самосталног вршиоца родитељског права над млт. сином А. П., рођеним … … … године у В., одређена је мајка Ј. М. П. из С. Обавезан је тужилац да на име свог учешћа у издржавању млт. сина А. П. плаћа месечно износ од 5.000,00 динара, почев од пресуђења 28.06.2012. године, доспеле рате одједном, а убудуће редовно до десетог у месецу за месец за који се плаћа издржавање, док за то постоје законски услови, а на руке законског заступника – мајке, у року од 15 дана под претњом извршења. Одређено је да ће се лични односи између тужиоца и млт. А. П. одвијати тако што ће млт. А. сваког четвртка од 17,00 часова до недеље до 17,00 часова, прву половину зимског и прву половину летњег распуста боравити у домаћинству оца, тужиоца Д. П. из С. Одређено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

    Против наведене пресуде жалбе су благовремено изјавили тужилац и тужена побијајући је из свих законом предвиђених разлога, у делу који се односи на одржавање личних контаката између млт. А. и тужиоца, те у делу одлуке о трошковима поступка ( тужена ), односно у целости, изузев у делу одлуке о разводу брака ( тужилац ).

    Жалба тужиоца је делимично основана.

    Жалба тужене је делимично основана.

    Испитујући побијану пресуду и побијано решење у границама жалбених разлога, пазећи при том по службеној дужности на битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 1, 2, 5, 7. и 9. ЗПП-а, као и на правилну примену материјалног права, сходно члану 372. став 2. ЗПП-а, суд је установио да је услед погрешне примене материјалног права, чињенично стање остало непотпуно утврђено, те да пресуда садржи разлоге због којих се не може испитати.

    Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и тужена су након вишегодишњег познанства, емотивну везу заопчели почетком ..... године и након неколико месеци везе, закључили су брак дана … … … године у С. У току трајања брака парничне странке су живеле у С., у заједничком домаћинству са родитељима туженог. Парничне странке су у браку стекле млт. сина А. П. рођеног … … … године и млт. сина О. рођеног … … … године. Неколико месеци од рођења, код млт. сина странака, О. П., констатовано је да болује од спиналне мишићне атрофије типа 1, односно изумирања нерава у кичменој мождини, без могућности оздрављења, због чега се млт. син странака од … … … године налазио на болничком лечењу. Складни брачни односи парничних странака су се временом пореметили, све чешће су се међусобно оптуживале и једна другој пребацивале око решавања животних проблема, а тешка болест млт. сина парничних странака потенцирала је разлике и то на начин да се тужилац због стреса и бола затвара у себе и губи поверење у званичну медицину, а тужена брже и отвореније приступа решавању проблема везаних за лечење млт. сина О. Тужена је била у уверењу да не добија од тужиоца довољно разумевања, саосећања и пажње, па је осећајући се психички исцрпљеном и поред противљења тужиоца, одлучила да оде на рад у И., где њени родитељи проводе сваке године по неколико месеци на сезонским пословима, што је тужилац протумачио као чин личне издаје и неповерења, јер је био становишта да је улога тужене као супруге и мајке да по било коју цену буде уз њега и болесно млт. дете. Брачни односи странака су се пореметили у толикој мери да је тужена у … … године напустила тужиоца и са млт. сином А. П. преселила код својих родитеља у С. и дана 25.06.2010. године поднела тужбу ради развода брака. Тужена је у … месецу отишла у И. и од тада млт. син парничних странака А. П. живи у домаћинству са тужиоцем. Тужена је за време свог вишемесечног боравка у И. поднеском повукла тужбу, поднету против туженог ради развода брака. Тужена се у … месецу … године вратила из И. без намере поновног одласка и по повратку из И. редовно одржава личне односе са млт сином А. П., води га код психолога, соматопеда, како би се што боље социјализовао. Млт. син парничних странака О. П. је преминуо у … … године, али односи парничних странака остали су исти, без побољшања, а тужилац је у међувремену засновано емотивну везу са другом женом.

    У време првостепеног пресуђења, млт. син парничних странака А. П. је стар пет година, живи у домаћинству код оца у породичној кући, бригу о млт. сину парничних странака у време док се тужилац налази на послу води баба, очева мајка, а од … месеца млт син парничних странака А. П. похађа и вртић. Због тежег успостављања контакта са другом децом, лоше репродукције једноставних геометријских ликова, слабе толеранције на фрустрацију, површности у раду и лаког одустајања, тужена је водила млт. сина код психолога и дефектолога  - соматопеда због потребе за реедукацијом психомоторике, као и котроле дететовог понашања и поштовања ауторитета одраслих. У претходна три месеца, тужена је боље проценила потребе млт. сина парничних странака А. П. и у складу са тим се адекватније од тужиоца постављала у задовољавању потреба млт. сина.

    Утврђено је да основне месечне потребе млт. сина парничних странака у исхрани, одећи, обући, хигијени, могу бити подмирене износом од око 10.000,00 динара.

    Тужилац је завршио средњу пољопривредну школу, по занимању је бравар и тренутно ради на пословима обезбеђења у фирми „Ф.“ у С., са месечним примањима од око 28.000,00 динара. Живи у С.  у породичној кући у заједничком домаћинству са мајком. Тужилац је просечним интелектуалних способности, из тзв. нормалне популације, просечних адаптивних капацитета за радну и социјалну средину, који у повишено стресним ситуацијама може да реагује сензитивношћу и анксиозношћу. Емоционално је близак и вешт са млт. сином, разуме га, комуницира са њим на узрасном нивоу и успешно прати његове развојне и специфичне потребе. Тужилац је високо мотивисан за вршење родитељског права и у родитељској улози испољава капацитете да препознаје и испуњава базичне и развојне потребе млт. сина, у стању стреса и бола све више затвара у себе, попустљив је према млт. сину А. П. и теже прихвата потребу укључивања млт. сина у вртић, као и одласке психологу и соматопеду и тек уз асистенцију радника Центра за социјални рад и после дужег убеђивања, тужилац је прихватио иницијативу тужене да се млт. А. П. упише у вртић и да посети соматопеда. Тужилац је попустљив према млт. сину, А. П., а тужена је мало строжа и има ауторитет да понашање детета ограничава, а истовремено га стимулише на развој.

    Тужена је завршила гимназију, запослена је у „А.“ д.о.о. из С. као референт припреме производње, са месечном зарадом од око 15.000,00 динара, живи код својих родитеља у С. који је материјално помажу. Тужена је просечних интелектуалних способности, из тзв. нормалне популације, просечних адаптивних капацитета за радну и социјалну средину, у повишено стресним ситуацијама може да реагује емоционалном нестабилношћу. Тужена је високо мотивисана за вршење родитељског права и у родитељској улози испољава капацитете да препознаје и испуњава базичне и развојне потребе млт. сина, брже и отвореније се суочава са проблемима и преузима на себе одговорност. Парничне странке немају обавезу да учествују у издржавању других лица, осим млт. сина А. П.

    Жалбом тужиоца се истиче да је ожалбена пресуда захваћена битном повредом одредбе парничног поступка из тачке 12. става 2. члана 361. ЗПП-а, јер садржи недостатке због којих се не може испитати. У том смислу се истиче да одлука о одређивању мајке као самосталног вршиоца родитељског права није у најбољем интересу детета, да суд није ценио приложене и у доказном поступку прочитане налазе психолога, те да није ценио значај и разлоге несагласности мишљења Центра за социјани рад од 27.06.2011. године којим је предложено да млт. А. буде поверен оцу на самостално вршење родитељског права са једне, и мишљења Центра од 20.03.2012. године којим је такав предлог ишао у корист мајке, овде тужене Ј. М. П., са друге стране. Према даљим жалбеним наводима, суд се у разлозима пресуде не бави очувањем принципа континуитета одржавања личних односа између млт. А. и тужиоца, што је била првобитна аргументација Центра да се дете повери тужиоцу, нити цени од каквог ће утицаја по дете бити промена социјалног окружења, имајући у виду садржину ожалбене одлуке. Истиче се, такође, да суд не наводи конкретне разлоге због којих је у најбољем интересу детета да буде поверено мајци на самостално вршење родитељског права, већ да само некритички прихвата налаз Центра за социјани рад Општине К. од 20.03.2012. године, упркос опречном налазу психолога, приложеном уз поменуто мишљење Центра. Позивом на поменуто мишљења психолога, жалбом се наводи да мајка не препознаје потребе детета са емоционалне и интелектуалне стране, да је модел који укључује физичко кажњавање детета у сваком смислу неприхватљив, те да постоји неусклађеност између мајке и детета у комуникацији. Коначно, жалбом се указује да из изведених доказа ни на који начин не произлази да је тужилац према млт. детету попустљив, те да теже прихвата потребу укључивања млт. сина у вртић, као и одласке психологу и соматопеду.

    Овај суд је мишљења да цитирани жалбени наводи нису основани. Наиме, одлуку о вршењу родитељског права, суд је донео позивом на образложено мишљење Центра за социјани рад Општине К., као и Института за ментално здравље Б., водећи рачуна о најбољем интересу детета. Иако су током поступка, услед протека времена сачињена два мишљења Центра за социјани рад, који садрже различите предлоге о личности самосталног вршиоца родитељског права, из садржине ожалбене пресуде видљиво је да суд прихвата мишљење Центра од 20.03.2012. године као актуелније и веродостојније у односу на претходно мишљење од 27.06.2011. године. Потоње мишљење сачињено је на сагласан предлог парничних странака, управо из разлога протека времена и сагледавања утицаја наступелих околности по најбољи интерес детета. При том је водилац случаја, а циљу потуне процене родитељске подобности, водио рачуна превасходно о  потребама детета, а затим и о капацитету родитеља за бављење дететом, капацитетом детета, међусобном родитељском сарадњом, те нивоом родитељске одговорности. Тако, мишљењем од 20.03.2012. године, констатовано је да је мајка у последњих неколико месеци чинила корисну ствар за своје дете у том смислу што се све више информисала и све више сарађивала, те поступала по упутствима соматопеда и лекара. У том смислу је утврђено да је тужена боље проценила потребе млт. сина парничних странака А. П. и у складу са том се адекватније од тужиоца постављала у задовољавању потреба млт. сина. Поменутим мишљењем Центра за социјални рад Општине К. је осим тога наведено да се тужиља брже и отвореније суочава са проблемима и преузима на себе одговорност. При том, водилац случаја – социјални рад Центра, М. З., изјашњавајући се на односне примедбе тужиоца, истакао је да је приликом сачињавања поменутог мишљења од 20.03.2012. године узео у обзир мишљење соматопеда и психолога, на које се у жалби позива тужилац. С тим у вези, мишљење је овог суда да се о већој пожртвованости мајке у односу на оца, те о већем степену одговорности за препознавање и адекватно задовољавање потреба детета, може закључити управо из мишљења соматопеда и психолога на које се у жалби позива тужилац. Из поменутих мишљења произлази да код млт. А. постоји потреба за реедукацијом психомоторике, као и котроле дететовог понашања и поштовања ауторитета одраслих, из чега даље произлази да су ови прегледи били неопходни и да мајка, са своје стране, предузима неопходне мере како би одговорила на потребе детета. Позивање тужиоца на неадекватно понашање тужене према детету, као и на недостатак комуникације између мајке и детета такође не стоји, с обзиром на то да оба родитеља ( па самим тим и тужена ), у родитељској улози испољавају капацитете да препознају и испуњавају базичне и развојне потребе млт. сина, како је констатовано налазом и мишљењем Института за ментално здравље. Иако ни родитељске компетенције туженог, као ни аутентичност мотивације за вршење родитељског права, ни у ком смислу нису компромитоване, нити су код њега индиковане сметње које би га чиниле неподобним за самостално вршење родитељског права, мишљење је овог суда да је у овом тренутку, а из наведених разлога, у најбољем интересу млт. А. П. да буде поверен туженој на самостално вршење родитељског права. Ово утолико пре што ће евентуалне последице благог стреса изазваног измештањем детета код мајке, бити далеко мање од користи коју дете може осетити у активностима које мајка иницира ( редовне вежбе са мајком уз надзор соматопеда, редовно похађање вртића ), а како се наводи у мишљењу Центра од 20.03.2012. године.    

    Међутим, основано се жалбама парничних странака истиче да је услед погрешне примене материјалног права, чињенично стање остало непотпуно утврђено у делу у којем је одлучено о моделу одржавања личних односа тужиоца и млт. А., те о висини доприноса за издржавање. Наиме, у чињеничном стању пресуде само се уопштено наводи да трошкови задовољења потреба млт. А. на месечном нивоу износе око 10.000,00 динара, а да при том суд, који располаже истражним овлашћењима у овој врсти поступака, није утврдио у чему се огледају те потребе и колико је новца потребно за подмирење трошкова исхране, хигијене, одеће, обуће и слично, а што су све претпоставке за правилну примену одредаба члана 160-162. Породичног закона. У том смислу, пресуда садржи недостатке због којих се не може испитати, јер не садржи детаљно утврђење потреба детета као повериоца издржавања, као ни прецизно утврђење трошкова задовољења тих потреба. Такође, основано се истиче жалбом тужене да пресудом одређени модел одржавања личних односа између млт. детета и тужиоца, није усклађен са одлуком о самосталном вршењу родитељског права. Имајући у виду да ће млт. А. боравити код оца непрекидно сваког четвртка од 17,00 часова до недеље до 17,00 часова, а да тужена, којој је дете поверено на самостално вршење родитељског права, ради свакога дана до 14,00 часова, то су основани жалбени наводи према којима би отац детета практично проводио више времена са млт. А., него ли мајка. Са друге стране, са овако одређеним моделом одржавања личних односа између тужиоца и млт. детета, није усклађен ни део одлуке о висини доприноса за издржавање, имајући у виду време које дете проводи код тужиоца са једне, и тужене са друге стране.

    Имајући у виду све наведено, у поновљеном поступку, првостепени суд ће правилном оценом доказа, отклонити начињену битну повреду одредаба парничног поступка, те употпунити чињенично стање, тако што ће на поуздан начин, утврдити све релевантне чињенице. На основу тако утврђеног чињеничног стања, суд ће донети одлуку о преосталом делу тужбеног захтева, као и одлуку о трошковима поступка.

    Због свега изнетог, суд је применом члана 373. став 1. тачка 2. и 3. ЗПП-а  („Службени гласник РС“ број 125/2004 и 11/2009 ), у вези са чланом 506. ЗПП-а („Службени гласник РС“ број 72/2011 ), одлучио као у изреци пресуде.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
Милица Богдан Личен 

НАПОМЕНА:
Рев 1353/2013 од 15.05.2014.године. Одбијена је као неоснована ревизија тужиоца, изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж2-582/12, у делу одлуке о вршењу родитељског права.