• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • cyan color
 • red color
СУДСКА УПРАВА

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
 • разматрање притужби и представки;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • извршење кривичних и прекршајних санкција;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • вера исправа намењених употреби у иностранству;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • послови у вези са наплатом судских такси;
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.


Судску управу Апелационог суда у Новом Саду чине:
1. Председник суда, мр Дарко Тадић;
2. заменик председника суда, Јулијана Будинчевић;
3. заменик председника суда, Бранка Бајић;
4. секретар суда, Светлана Квргић;
5. координатор за медије, Андреа Ђукић;
6. управитељ суда, Драгана Ђукић;
7. радно место за кадровске и персонлане послове и лице за заштиту података о личности, Весна Лакићевић.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Новом Саду донетим од стране министра правде а који се примењује од 2019. године, утврђене су организационе јединице и послови који се у њима обављају, систематизација радних места, укупан број радних места државних службеника и намештеника, називи радних места, описи послова радних места, звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за обављање послова на сваком радном месту.

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11 и 101/13) и чл. 46. и 48. Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13) по одржаној седници и прибављеном мишљењу седнице свих судија дана 27.11.2019. године, председник Апелационог суда у Новом Саду утврдио је годишњи распоред послова у Апелационом суду у Новом Саду за 2020. годину. Такође, истог дана, председник Апелационог суда у Новом Саду донео је и Распоред послова судијских помоћника за 2020. годину.