• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SAOPŠTENJA
Saopštenje

Dana 21.5.2018.godine održana je sednica veća Apelacionog suda u Novom Sadu u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Bojanić Dobrivoja iz Loznice, Đurašković Žarka iz Beograda i Grujić Blagoja iz Beograda, zbog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi, na kojoj je povodom pokrenutog postupka za prenošenje mesne nadležnosti u krivičnom predmetu Osnovnog suda u Loznici, doneto rešenje kojim je u predmetnom krivičnom postupku, kao stvarno i mesno nadležan sud, određen Osnovni sud u Šapcu.

Koordinator za medije Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 23.4.2018.godine u organizaciji predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, održan je sastanak predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu i predsednika viših sudova u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Subotici, Somboru i Šapcu. Sastanku je prisustvovao i Janko Lazarević, sudija u penziji Vrhovnog kasacionog suda.

Tema sastanka bili su rezultati rada sudova na osnovu tromesečnog izveštaja u 2018.godini, realizacija programa rešavanja starih predmeta u sudovima i tekuće aktivnosti u procesu usaglašavanja sudske prakse.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu je na sastanku predstavio izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu i mere za rešavanje najstarijih predmeta u postupanju u predmetima zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

 
Saopštenje

Dana 7.11.2017.godine u organizaciji Novice Pekovića, predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, održan je sastanak sa predsednicima viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Na sastanku su analizirani devetomesečni izveštaji o radu Apelacionog suda u Novom Sadu, Viših sudova u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Šapcu, kao i izveštaj o radu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Sastanku su prisustvovali predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Janko Lazarević, zamenik predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu Jelica Bojanić Kerkez i predsednica Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelka Stanojević.

 
Saopštenje

Na sednici veća održanoj dana 11.9.2017.godine Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu u predmetu okrivljenih Buha Dušana i Buha Miloša, kojom je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio presudu Višeg suda u Novom Sadu tako što je okrivljenog Buha Miloša za krivično delo teško ubistvo V. Š. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina (prvostepenom presudom osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina). Potvrđena je prvostepena presuda u delu odluke o izrečenoj kazni zatvora okrivljenom Buha Dušanu za krivično delo teško ubistvo V. Š. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 
Saopštenje povodom Dana otvorenih vrata

Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud u Novom Sadu će u petak  27.10.2017. godine, u 12,00 časova, povodom Evropskog dana civilne pravde, u zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu, Ul. Sutjeska broj 3, Novi Sad, održati manifestaciju “Dan otvorenih vrata u novosadskim sudovima“.


Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 20.06.2017. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu održana je javna sednica povodom odlučivanja po žalbi branioca okrivljenog S. Z. podnetoj protiv prvostepene presude kojom je okrivljeni S. Z. oglašen krivim za učinjeno krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izrečena mu jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) godina. Javnoj sednici prisustvovali su okrivljeni S. Z., branilac okrivljenog, zamenik Apelacionog javnog tužioca, kao i otac okrivljenog.

 
Poseta pravosudne delegacije Republike Hrvatske Apelacionom sudu u Novom Sadu

Delagacija sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske na čelu sa predsednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Brankom Hrvatinom, nalazi se u višednevnoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije. 

Predstavnici pravosudnih institucija Republike Hrvatske zajedno sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Dragomirom Milojevićem, posetili su 14.06.2017. godine Apelacioni sud u Novom Sadu.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, primio je predstavnike Hrvatske delegacije i tokom celodnevne posete Novom Sadu obišao sa predstavnicima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije najznačajnije kulturne znamenitosti u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima. Gostima je priređena kraća turistička poseta turističkim obilaskom centra Novog Sada, Petrovaradinske tvrđave i Sremskih Karlovaca. 

Značaj ove posete je u razmeni iskustava u primeni prava u sudskim postupcima i unapređenju stručne saradnje u cilju jačanja vladavine prava.

 
Saopštenje

Dana 24.4.2017.godine nakon održane sednice veća Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo drugostepenu presudu kojom je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Zrenjaninu izjavljenu protiv prvostepene presude Višeg suda u Zrenjaninu kojom je V. P. oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo i krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Okrivljeni je lišio života oštećenu B. M. sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi, a iz razloga što oštećena nije pristajala da ponovo bude u vezi sa okrivljenim. Ponašanje i radnje okrivljenog koje je preuzimao skoro godinu dana do kritičnog događaja, kao i motivi za izvršenje krivičnog dela ukazuju na nisku pobudu u izvršenju krivičnog dela, što isto kvalifikuje kao krivično telo teško ubistvo. Istovremeno, utvrđeno je da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu nakon raskida emotivne zajednice ugrožavao sigurnost oštećene, kao i članova njene porodice, novog emotivnog partnera i njegovog deteta.

Drugostepenom presudom je preinačena prvostepena presuda u delu odluke o krivičnoj sankciji, pa je osuđenom V. P. za izvršena krivična dela umesto izrečene kazne zatvora u trajanju od 31 godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od 35 godina.

Ocena drugostepenog suda je da je potrebno dati veći značaj činjenici ranije višestruke osuđivanosti okrivljenog zbog krivičnih dela sa elementima nasilja, odnosno radilo se o teškim krivičnim delima, a ranije kazne prema okrivljenom nisu postigle svrhu kažnjavanja. Izrečena kazna zatvora u trajanju od 35 godina je srazmerna stepenu krivice okrivljenog i radnjama koje je izvršio.

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 24.3.2017.godine Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo drugostepenu presudu kojom su odbijene žalbe okrivljenih A.B., D.A. i V.M. i potvrđena presuda Višeg suda u Subotici K-21/16 od 18.10.2016.godine kojom su okrivljeni za izvršenje dva krivična dela razbojništva, krivično delo razbojništvo u pokušaju i krivično delo teško ubistvo, osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 30 godina.

Okrivljeni su u periodu od maja do jula 2013.godine izvršili navedena krivična dela, tako što su savlađivanjem prepreka i primenom sile ulazili u objekte oštećenih, uz nanošenje fizičkih povreda oštećenima, od kojih je jedan usled toga preminuo, vršili premetačinu objekata u potrazi za novcem, nakitom i drugim vrednim stvarima.

U obrazloženju drugostepene presude navodi se da su sve relevantne činjenice i okolnosti vezane za izvršenje krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret pravilno utvrđene. U pogledu odluke o krivičnoj sankciji, drugostepeni sud nalazi da dosadašnja osuđivanost okrivljenih, bezobzirnost i surovost okrivljenih u postupanju sa oštećenima prilikom izvršenja krivičnih dela, te okolnosti pod kojima su dela učinjena i težini njihovih posledica, čine opravdanim i nužnim izricanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 30 godina za svakog od okrivljenih.

Koordinator za medije
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 25.4.2017.godine u Višem sudu u Zrenjaninu održan je sastanak u organizaciji predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu. Teme sastanka bile su: rezultati rada sudova u prvom tromesečju 2017.godine, realizacija programa rešavanja starih predmeta u sudovima, pripreme za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i tekuće aktivnosti u procesu usaglašavanja sudske prakse.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković je na sastanku predstavio rezultate rada Apelacionog suda u Novom Sadu za 2016.godinu i mere za rešavanje najstarijih predmeta.

Sastanku su, pored predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, prisustvovali zamenik predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu Jelica Bojanić Kerkez i predsednici viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Koordinator za medije
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 21.03.2017. godine, na Paliću, Vrhovni kasacioni sud, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Novom Sadu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda i sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Prezentaciji je prisustvovao predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković. Uvodnim rečima se obratio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, a Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama i Otvorenu listu deskriptora (ključne reči) predstavile su sudije Vrhovnog kasacionog suda i članovi Radne grupe za izradu Pravilnika Ljubica Milutinović, Bata Cvetković i Vesna Popović.

Pravilnikom se uređuje način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku, koji je donet na Opštoj sednici dana 20.12.2016. godine, a isti se primeljuje od 01.01.2017. godine.

 
Saopštenje

Dana, 17.03.2017.godine, Vrhovni kasaconi sud je, uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), organizovao sastanak sa predsednicima sudova opšte i posebne nadležnosti, na kojoj je bio predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova u 2016.godini. Održan je u Palati "Srbija" u Beogradu.

Sastanku su, pored predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, prisustvoali i predsednici svih sudova u Republici Srbiji, članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, strukovnih udruženja i civilnog sektora.

 
Saopštenje

Dana 15.12.2016. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu je u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda održana radionica (obuka) za sudijske pomoćnike Apelacionog suda u Novom Sadu iz oblasti prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Radionica se sastojala od načina korišćenja sudske prakse iz baze prakse Evropskog suda za ljudska prava na srpskom jeziku i interaktivnoj studiji primera iz prakse tog suda, uključujući vežbu pravne kvalifikacije činjeničnog stanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Radionicu je održao Milan Bajić, viši pravni savetnik za ujednačavanje sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda. Održana obuka, za koju je interesovanje bilo veliko, je od strane sudijskih pomoćnika Apelacionog suda u Novom Sadu ocenjena kao izuzetno edukativna i korisna.

 
Saopštenje

Dana 22.12.2016. godine, nakon održane sednice veća, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu od 6.10.2016. godine kojom su okrivljeni Markuš Marko i Talović Senad oslobođeni optužbe i to Markuš Marko za krivično delo ubistvo u pokušaju i okrivljeni Talović Senad za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Drugostepeni sud je tako potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu kojom je Markuš Marko oslobođen optužbe da je na Petrovaradinskoj tvrđavi ispred ugostiteljskog objekta „Đava“ sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. S.

Apelacioni sud je utvrdio da je pravilno utvrđenje prvostepenog suda da je ključna činjenica iz optužbe – identifikacija okrivljenog Markuš Marka kao izvršioca predmetnog krivičnog dela, ostala u domenu sumnje, koju je bilo nužno razrešiti u korist okrivljenog. Budući da je utvrđeno da nema dokaza da su okrivljeni Markuš Marko i Talović Senad izvršili krivična dela za koje se terete, žalba Višeg javnog tužioca je odbijena kao neosnovana, a prvostepena presuda potvrđena.

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana, 27.02.2017. godine, Huan Karlos de Silva, vođa projekta "Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji", bio je u poseti Apelacionom sudu u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali: predsednik Apelacionog suda u Novom Sad, Novica Peković  i zamenici predsednika suda, sudija Jelica Bojanić Kerkez i sudija Julijana Budinčević. Predmet razgovora je bila realizacija projekta „Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji“, koja je započela marta 2016. godine, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije. Aktivnosti i rezultati projekta imaju za opšti cilj da doprinesu unapređenju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i uspostavljanju doslednog pravnog sistema Republike Srbije.

Glavni korisnici i partneri projekta su Pravosudna akademija i Ministrastvo pravde Republike Srbije.

 
Saopštenje

Dana 07.12.2016.godine održana je sednica drugostepenog veća Apelacionog suda u Novom Sadu, na kojoj je doneto rešenje kojim je odbijena kao neosnovana žalba branioca osumnjičenog Sanjina Sefića izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu od 02.11.2016.godine kojim je utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Sanjina Sefića, državljanina Bosne i Hercegovine, radi vođenja krivičnog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivičnog djela neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nezgodi. Drugostepena odluka je otpravljena iz Apelacionog suda u Novom Sadu dana 09.12.2016.godine.

Milica Janča
Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu

 
Saopštenje

Dana 24.10.2016. godine, nakon održane sednice veća, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu kojom su usvojene žalbe branilaca okrivljenog Vranić Despota, te je preinačena presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. K 183/15 od 11.04.2016. godine, samo u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, tako što je Apelacioni sud u Novom Sadu okrivljenog Vranić Despota, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru i vremena koje je optuženi proveo u prostorijama u kojima stanuje uz elektronski nadzor, dok su u preostalom delu žalbe branilaca okrivljenog Vranić Despota i žalba Višeg javnog tužioca u Novom Sadu odbijene kao neosnovane, pa je u nepreinačenom delu prvostepena presuda potvrđena.

Presudom Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. K 183/15 od 11.04.2016. godine Vranić Despot je oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 KZ u vezi krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289 stav 1 KZ, pa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, s tim što mu je u izrečenu kaznu zatvora uračunato i vreme provedeno u pritvoru koji mu se računa od 09.06.2014. godine, kada je okrivljeni lišen slobode, pa do dalje odluke suda. Istom presudom na osnovu člana 78, 79, 80 i 86 KZ, kao i člana 297 stav 5 KZ, okrivljenom je izrečena mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 (četiri) godine, računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere.

Ocena drugostepenog veća je da je pravilno utvrđenje prvostepenog suda da okrivljeni nije bio sposoban za bezbedno upravljanje vozilom, jer je imao 1,476 gr/kg alkohola u krvi, a istovremeno je nasilnički vozio neposredno pre saobraćajne nezgode, budući da se kretao brzinom od 177 km/h, čime je postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja.

Međutim, ceneći žalbene navode branilaca okrivljenog u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, veće Apelacionog suda u Novom Sadu je našlo da prvostepeni sud nije u dovoljnoj meri cenio intenzitet doprinosa saobraćajnoj nezgodi vozača automobila "Golf", koji je u raskrsnicu ušao na crveno svetlo i time u značajnoj meri doprineo da dođe do saobraćajne nezgode. U skladu sa navedenim, Apelacioni sud je našao da su žalbeni navodi branilaca okrivljenog u pogledu odluke o krivičnoj sankciji osnovani, te je preinačio prvostepenu presudu u pogledu odluke o krivičnoj sankciji osuđujući okrivljenog na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina. Odmerena kazna zatvora u potpunosti je adekvatna i srazmerna težini izvršenog krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenog i istovremeno nužna, ali i dovoljna za postizanje svrhe kažnjavanja predviđene odredbom člana 42 KZ u vezi sa članom 4 stav 2 KZ, dok je na osnovu člana 63 stav 1 KZ prvostepeni sud okrivljenom pravilno u izrečenu kaznu zatvora uračunao vreme provedeno u pritvoru, odnosno u prostorijama u kojima stanuje uz elektronski nadzor pa do upućivanja u ustanovu za izvršenje kazne zatvora.

Milica Janča
Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu

 
Saopštenje

Delegacija najviših sudova iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravila je od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Delegaciju su činili zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragiša Đorđević, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković, predsednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić, predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović, i predsednik Apelacionog suda u Nišu Dragan Jocić.

Tokom posete, održano je više sastanka sa predstavnicima Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava, na kojima se razgovaralo o ulozi Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova u harmonizaciji sudske prakse, o harmonizaciji i nezavisnosti sudija u svetlu predstojećih reformi Ustva Srbije i o spornim pravnim pitanja u vezi sa slučajevima protiv Srbije.

Delegacija se sastala i sa Brankom Lubardom, sudijom Evropskog suda za ljudska prava i ambasadorom Zoranom Popovićem, šefom Stalne Misije Srbije pri Savetu Evrope.

Posetu je organizovao Savet Evrope - Direktorat za ljudska prava i vladavinu prava i Direktorat za ljudska prava Odeljenje za primenu ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Aleksandra Herak
Sekretar suda
Apelacioni sud u Novom Sadu

 
Saopštenje

U Apelacionom sudu u Novom Sadu je dana 07.12.2016. godine održana javna sednica radi odlučivanja o žalbi branioca osumnjičenog SANJINA SEFIĆA iz Sarajeva. Žalba je podneta na odluku Višeg suda u Novom Sadu kojom je utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke, za izručenje imenovanog Bosni i Hercegovini radi vođenja krivičnog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st.2 u vezi čl.332 st.1 KZ FBiH i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nezgodi iz  čl. 337 st.1 KZ FBiH, a sve u vezi člana 54 KZ FBiH.

Sadržina odluke koja za sada nije otpravljena prvostepenom sudu ne može biti javno objavljena imajući u vidu odredbu člana 97  stav 4 Sudskog poslovnika ("Službeni glasnik RS" br.110/2009 ... 77/16) koja propisuje da sudsko osoblje drugostepenog suda ne može davati obaveštenja o sadržini odluka koje nisu otpravljene prvostepenom sudu.

Aleksandra Herak
Sekretar suda
Apelacioni sud u Novom Sadu

 
Saopštenje

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, je kao član delegacije Vrhovnog kasacionog suda, koju je predvodio predsednik VKS Dragomir Milojević, boravio u poseti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, od 7. do 10. novembra 2016. godine. Tokom posete, delegacija Vrhovnog kasacionog suda sastala se  sa predstavnicima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i županijskih sudova u Rijeci i Puli. Cilj posete je razmena iskustava i međusobno upoznavanje sa pravosudnim sistemima, organizacijom i načinom rada sudova u nastojanjima najviših sudova Srbije i Hrvatske za unapređenjem efikasnosti. Posetu je organizovao Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 


Strana 1 od 5