• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SAOPŠTENJA
Saopštenje od 25.06.2013. godine

Odlukom vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, od 25.06.2013. godine za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Somboru postavljen je Branislav Petković, sudija Višeg suda u Somboru, do izbora predsednika tog suda počev od 26.06.2013. godine, najduže na godinu dana.

Ranijem vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Somboru, sudiji Radmili Vulin, prestala je funkcija predsednika suda zaključno sa 25.06.2013. godine.

 
Saopštenje od 13.06.2013.godine

Odlukom vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, od 13.06.2013 godine Biljana Martinović, sudija Višeg suda u Zrenjaninu, ponovo je postavljena za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Zrenjanjinu do izbora predsednika tog suda, počev od 14.06.2013 godine, najduže na godinu dana.

Biljana Martinović je na osnovu odluke Visokog Saveta sudstva u periodu od 01.01.2010. godine pa zaključno sa 13.06.2013. godine obavljala funkciju vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Zrenjaninu.

 
Saopštenje od 23.05.2013. godine

Odlukom vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, od 23.05.2013 godine za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu postavljen je Dragan Skoko, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu do izbora predsednika Višeg suda u Novom Sadu počev od 24.05.2013 godine, najduže na godinu dana.

Ranijem vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Novom Sadu, sudiji Zori Jamušakov,   prestala je funkcija predsednika suda zaključno sa 23.05.2013 godine.


 
Intervju v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, za "NS Reporter" 16.05.2013.

Novi v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, dao je intervju za nedeljnik "NS Reporter" koji je objavljen u broju 83 od 16.05.2013. godine.

intervju v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, za "NS Reporter"
 
JAVNA RASPRAVA O NACIONALNOJ STRATEGIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 23.04.2013.

U zgradi Apelacionog suda u Novom Sadu 23. aprila 2013. godine održana je javna rasprava o Radnoj verziji Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Javnu raspravu otvorio je ministar pravde i državne uprave, Nikola Selaković. Prisutnima su se obratili i v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Vladimir Božović, gradonačelnik grada Novog Sada, Miloš Vučević, i potpredsednik skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Đorđe Milićević.

Raspravi su prisustvovali kao učesnici sudije i predsednici sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu, tužioci sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu, predstavnici advokatske komore Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu.

Na javnoj raspravi je prezentovan deo radne verzije Strategije koji se odnosi na pravosuđe, koji je izradila radna grupa Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije u saradnji sa projektom podrške koju finansira Evropska unija.

ŠTA JE NOVICA PEKOVIĆ, VRŠILAC FUNKCIJE PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU, REKAO U POZDRAVNOJ REČI NA OKRUGLOM STOLU U JAVNOJ RASPRAVI O RADNOJ VERZIJI NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

 
Saopštenje od 11.04.2013. godine
Odlukom vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu postavljen je sudija Vrhovnog kasacionog suda Novica Peković, počev od 12.04.2013. godine.

Sudiji Slobodanu Nadrljanskom prestaje dosadašnja funkcija vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, a sa radom nastavlja kao prvi zamenik sadašnjeg vršioca funkcije predsednika suda.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA
SLOBODAN NADRLJANSKI

 
Saopštenje od 24.12.2012.

Odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu od 27.03.2012. godine, u parnici tužioca Sadžakov Slobodana iz Novog Sada protiv tuženog Perović Milenka, radi naknade nematerijalne štete, dana 29.10.2012. godine Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je odbio žalbu tuženog, a presudu prvostepenog suda potvrdio.

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu usvojen je tužbeni zahtev tužioca pa je tuženi Perović Milenko obavezan da tužiocu Sadžakov Slobodanu na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od ukupno 350.000,00 dinara i to na ime duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, na ime povrede prava ličnosti i na ime pretrpljenog straha sa zakonskom zateznom kamatom od 27.03.2012. godine do isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja. Tuženi je takođe obavezan da tužiocu na ime naknade troškova postupka isplati iznos od 168.350,00 dinara, u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da iz događaja i postupaka tuženog prema tužiocu proizilazi da tužilac osnovano potražuje naknadu nematerijalne štete po traženim vidovima štete, jer je ona nastala kao posledica radnji tuženog i u direktnoj uzročno posledičnoj vezi sa njima, odnosno direktna je posledica krivice tuženog. Dakle, osnov za dosudu traženih naknada sud je našao u povredama časti i ugleda, prava ličnosti i pretrpljenog straha, a osnov odgovornosti tuženog za navedene povrede po opštim pravilima o odgovornosti predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

 
Ministar pravde i državne uprave posetio Apelacioni sud u Novom Sadu

Tokom posete novosadskim sudovima, ministar pravde i državne uprave, Nikola Selaković, održao je sastanke, prvo sa vršiocem funkcije predsednika i sudijama Apelacionog suda u Novom Sadu, a zatim i sa vršiocima funkcije predsednika i sudijama Osnovnog, Višeg i Privrednog suda u Novom Sadu.

Radni sastanak sa vršiocem funkcije predsednika i sudijama Apelacionog suda u Novom Sadu protekao je u atmosferi otvorenog iznošenja mišljenja o aktuelnim pitanjima od važnosti za organizaciju i efikasan rad sudova.

Ministar je uputio pohvale dobroj organizaciji sudova smeštenih na malom prostoru, u istoj zgradi. Izneo je stav čvrstog opredeljenja u pravcu jačanja samostalnosti i nezavisnosti sudija kao i neophodnosti jačanja poverenja u pravosuđe koje je u proteklim godinama opadalo. Takođe, istakao je i želju za budućom, što neposrednijom komunikacijom sa sudovima, sudijama i pravnim fakultetima te u tom smislu, pozvao sve sudije da se uključe u javne rasprave o sistemskim zakonima na čijim radnim verzijama intenzivno rade formirane radne grupe.


V.F. PREDSEDNIKA SUDA
SLOBODAN NADRLЈANSKI


121012

 
Predsednik Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu posetio Apelacioni sud u Novom Sadu

U sklopu službene posete Predsednika Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, po ličnoj želji ser Nikolas Braca je imao sastanak u Apelacionom sudu u Novom Sadu dana 28.09.2012. godine.

Prilikom posete sudu Predsednik Evropskog suda za ljudska prava ser Nikolas Braca, sudija Evropskog suda za ljudska prava, prof. dr Dragoljub Popović i zamenik sudskog registra, gospodin Majkl O'Bojl sastali su se sa vršiocem funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Slobodanom Nadrljanski. Sastanku su prisustvovali i zamenica vršioca funkcije predsednika suda, sudija Jelica Bojanić Kerkez i sudije Vrhovnog kasacionog suda, Jelena Borovac i Vesko Krstajić.

Nakon što je vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu uvaženoj delegaciji ukratko predstavio Apelacioni sud u Novom Sadu, u nastavku sastanka razgovaralo se o načinu na koji Evropski sud za ljudska prava može doprineti poboljšanju domaće sudske prakse. Takođe, bilo je reči i o neodložnoj potrebi upoznavanja šire javnosti sa stavovima i praksom tog suda, a sve u cilju obezbeđenja jednake dostupnosti pravde i zaštite prava po evropskim standardima.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA
Slobodan Nadrljanski

120928_01

120928_02

 
Potvrđena presuda za osudu na 30 godina zatvora

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Višeg suda u Zrenjaninu od 09.12.2011. godine kojom je okrivljeni Božić Goran iz Boke oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo iz čl. 114 st.1 tač.10 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina.

Odlučujući o žalbama izjavljenim od strane Višeg javnog tužioca u Zrenjaninu, okrivljenog lično kao i njegovog branioca protiv navedene presude, postupajuće veće Apelacionog suda u Novom Sadu održalo je dana 01.03.2012. godine javnu sednicu veća kojoj su prisustvovali zamenik Apelacionog javnog tužioca i okrivljeni Goran Božić.

Nakon što je razmotrio spise predmeta, navode izjavljenih žalbi, pisani predlog Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu te saslušao izlaganje prisutnih stranaka, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da su navodi izjavljenih žalbi neosnovani te da presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Imajući u vidu da je u prvostepenoj presudi činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno, da presuda sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama kao i da je pravilna odluka o kazni, drugostepeni sud je odbio žalbe i prvostepenu presudu potvrdio.

Presudom Višeg suda u Zrenjaninu okrivljeni Božić Goran oglašen je krivim da je dana 18.06.2011. godine u naseljenom mestu Boka lišio života člana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao i to oštećenu S.P. sa kojom je u vremenskom periodu od 1995. godine do decembra 2009. godine živeo u vanbračnoj zajednici i sa kojom ima jedno zajedničko deto, na taj način što je u kući oštećene, nakon verbalne prepirke, oštećenoj zadao više udaraca rukama u predelu glave i tela, te je vukao po podu sobe, nanevši joj lake telesne povrede, a zatim je oborio na krevet te je šakama stezao u predelu vrata usled čega je došlo nastupanja smrti oštećene.

 
Preinačena presuda po tužbi radi utvrđenja diskriminacije i naknade štete

Dana 30.03.2012. godine Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je presudu Osnovnog suda u Novom Sadu od 14.06.2011. godine u usvajajućem delu protivtužbenog zahteva tako što je protivtužbeni zahtev i zahtev za naknadu parničnih troškova Instituta za onkologiju odbio, a u preostalom delu žalbe stranaka odbio, te presudu u  nepreinačenom delu potvrdio.

U pravnoj stvari tužilje-protivtužene dr. V.K. protiv tuženog-protivtužioca Instituta za onkologiju Vojvodine i tuženog prof.dr.M.E., po tužbi radi utvrđenja diskriminacije i naknade štete, vrednost predmeta spora 7.000.000,00 dinara, a po protivtužbi radi isplate, vrednost predmeta spora 2.359.458,98 dinara, Osnovni sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je:

- utvrđeno da su tuženi Institut za onkologiju Vojvodine iz Sremske Kamenice i prof.dr.M.E. prema tužilji dr.V.K. diskriminatorski postupali u periodu od oko dve godine pa je tužbeni zahtev delimično usvojen a tuženi obavezani da tužilji solidarno naknade nematerijalnu štetu koju je tužilja u vidu pretprljenih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti i časti i ugleda pretrpela i to u vezi sa radom kod tuženog Instituta, u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od 15 dana od prijema presude,
- tuženi su obavezani da tužilji solidarno naknade i troškove parničnog postupka u iznosu od 196.850,00 dinara, u roku od 15 dana od prijema presude,
- delimično je usvojen protivtužbeni zahtev Instituta za onkologiju Vojvodine pa je tužena dr. V.K. obavezana da tužiocu na ime utvrđenog iznosa sredstava koje je tuženi-protivtužilac Institut uložio u stručno usavršavanje tužilje i iznosa naknade zarade koju je tuženi-protivtužilac isplatio za vreme stručnog usavršavanja tužilji, a koje nije provela kod poslodavca, sve nakon 21.11.2005. godine kada je zaključen ugovor o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog i poslodavca, isplati iznos od 1.048.879,84 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja protivtužbe 20.11.2009. godine pa do isplate u roku od 15 dana,
- tužena dr. V.K. obavezana je da tužiocu Institutu za onkologiju Vojvodine nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 208.088,00 dinara.

Odlučujući o žalbama tužilje-protivtužene dr. V.K., tuženog-protivtužioca Instituta za onkologiju Vojvodine i tuženog prof.dr. M.E. izjavljenim protiv navedene presude, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da je žalba tužilje delimično osnovana dok žalbe tuženih nisu osnovane.

Naime, u toku prvostepenog postupka pravilno je utvrđeno činjenično stanje iz kojeg proizilazi da su se tuženi diskriminatorski ponašali prema tužilji u odnosu na uslove rada i prava iz radnog odnosa jer je tuženi prof.dr. M.E. omalovažavao tužilju te neprimerenim, nedozvoljenim postupanjem i ponašanjem prema tužilji u radnoj sredini povredio pravo ličnosti, ugled i čast tužilje. Tuženi Institut takođe je odgovoran za štetu koju je tužilja pretrpela u vezi sa radom na Institutu a koja odgovornost se sastoji u propuštanju svojih zakonskih obaveza koje se odnose na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa te ignorisanje pritužbi tužilje na neprimereno i nedozvoljeno ponašanje tuženog prof.dr. M.E. Na navedene načine, tuženi su povredili osnovna prava tužilje na radu i u vezi sa radom pa je usled takvog diskriminatorskog ponašanja tužilja pretrpela nematerijalnu štetu u visini iznosa koji joj je dosuđen.
Ovakvo ponašanje tuženih dovelo je do toga da je tužena podnela zahtev za sporazumni prekid radnog odnosa koji nije prihvaćen od strane tuženog Instituta. Iako su 21.11.2005. godine tužilja i tuženi zaključili ugovor kojim je predviđeno da je poslodavac dužan da zaposlenom omogući doškolovavanje, specijalizaciju i postdiplomske studije i drugo stručno usavršavanje te da je zaposleni dužan da ostane na radu kod poslodavca 10 godina računajući od dana završenog stručnog usavršavanja, činjenicu da je tužilja položila specijalistički ispit 29.01.2007. godine kao i da je dana 19.10.2009. godine tužilji prestao radni odnos otkazom ugovora o radu datim od strane tužilje, Apelacioni sud u Novom Sadu, našao je da je upravo krivicom tuženih tužilja dovedena u situaciju da više ne može da radi u okruženju u kojem je bila izložena diskriminatoskom ponašanju tuženih te da upravo iz navedenog razloga, neskrivljenog prestanka radnog odnosa, nije obavezna da tuženom Institutu vrati novčane iznose isplaćene na ime naknada za vreme postdiplomskih i doktorskih studija i stručnog usavršavanja.
Imajući u vidu da je protivtužbeni zahtev u celosti odbijen, preinačena je i odluka o troškovima postupka tako što je odbijen tužbeni zahtev tuženog Instituta za onkologiju Vojvodine za naknadu troškova parničnog postupka.

 
Potvrđeno rešenje o produženju pritvora – okr. Alojz.G, Slaviša S., Dejan R. i Miroslav P.

Svojim rešenjem od 14.05.2012. godine Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je pritvor protiv okrivljenih Alojza G., Slaviše S., Dejana R. i Miroslava P. produžen za još dva meseca u krivičnom postupku zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz čl. 288 st.2 Krivičnog zakonika u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika i dr.

Odlučujući o žalbi branioca okrivljenog Miroslava P. izjavljenoj protiv rešenja o produženju pritvora Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da su navodi žalbe neosnovani te da razlozi za zadržavanje okrivljenih u pritvoru predviđeni odredbama čl. 142 st.1 tač.2 i tač.5 Zakonika o krivičnom postupku i dalje stoje, kako za okrivljenog Miroslava P. tako i za ostale okrivljene.

Naime, pritvor protiv okrivljenih produžen je za još dva meseca s obzirom da istraga u ovom krivičnom predmetu još nije okončana te da postoji osnovana bojazan da bi okrivljeni, u slučaju da se nađu na slobodi, mogli uticati na još nesaslušane svedoke u pravcu smanjenja odnosno izbegavanja svoje krivične odgovornosti. Osim navedenog razloga iz čl. 142 st.1 tač.2 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da su osnovani i razlozi iz kojih je prvostepeni sud produžio pritvor okrivljenima predviđeni odredbom čl. 142 st.1 tač.5 Zakonika o krivičnom postupku imajući u vidu da je postoje posebno teške okolnosti koje karakterišu izvršenje krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina a koje se tiču nastupanja posledice – smrti šest mladih osoba i lake telesne povrede koje je zadobilo četiri lica.

 
Okrivljeni Ivan Miović Štasni

Povodom izjavljenih žalbi a po službenoj dužnosti dana 23.04.2012. godine Apelacioni sud u Novom Sadu nakon održane javne sednice veća, ukinuo je presudu Višeg suda u Novom Sadu od 02.06.2011. godine kojom je okrivljeni Štasni Miović Ivan oglašen krivim zbog izvršenja dva krivična dela obljube zloupotrebom položaja u produženom trajanju iz čl. 181 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika, jednog krivičnog dela obljube zloupotrebom položaja u produženom trajanju iz čl. 181 st.2 Krivičnog zakonika u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika, šest krivičnih dela nedozvoljene polne radnje u produženom trajanju iz čl. 182 st.1 u vezi čl. 181 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika i jednog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala u produženom trajanju iz čl. 185 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina.
Istom presudom prema okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva nastavnika na period u trajanju od 10 godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere.

Odlučujući o žalbi Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i branilaca okrivljenog izjavljenih protiv navedene presude, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da je prvostepeni sud počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st.1 tač.11 Zakonika o krivičnom postupku jer je izreka presude nerazumljiva a razlozi dati za odlučne činjenice su u znatnoj meri protivrečni zbog čega je pobijana presuda morala biti ukinuta.

Na novom glavnom pretresu, prvostepeni sud će postupiti po nalozima rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu.

 
Saopštenje od 12.04.2012. – okr. Kotulač Nataša

U krivičnom predmetu protiv okrivljene Kotulač Nataše, nakon održane javne sednice veća Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je dana 12.03.2012. godine rešenje kojim je povodom žalbi Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i branioca okrivljene, a po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Višeg suda u Novom Sadu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Istovremeno, sud je odlučio da se prema okrivljenoj produžava pritvor koji po tom rešenju može trajati do 12.05.2012. godine.

Presudom Višeg suda u Novom Sadu od 07.09.2011. godine, okrivljena Kotulač Nataša oglašena je krivom za izvršenje krivičnog dela nasilje u porodici iz čl. 194 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika na štetu svog deteta, mlt. V.C. pa je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina.

Odlučujući o žalbama Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i branioca okrivljene izjavljenim protiv navedene presude, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da je prvostepeni sud u presudi počinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka zbog kojih je ista morala biti ukinuta. U ponovnom postupku, prvostepeni sud će izvesti sve procesne radnje i raspraviti sva sporna pitanja na koja je drugostepeni sud ukazao u svojoj odluci.

 
Saopštenje od 12.04.2012. – okr. Mile Dragić

Apelacioni sud u Novom Sadu, nakon održane javne sednice veća u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Dragić Mileta, doneo je 13.03.2012. godine rešenje kojim je uvažavajući žalbu Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, ukinuo presudu Osnovnog suda u Zrenjaninu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Presudom Osnovnog suda u Zrenjaninu od 18.06.2010. godine okrivljeni Mile Dragić oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi u pokušaju iz čl. 238 st.2 u vezi st.1 tač.4 i u vezi čl. 30 Krivičnog zakonika i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st.2 Krivičnog zakonika jer nije dokazano da je počinio krivična dela za koja je optužen.

Odlučujući o žalbi Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu izjavljenoj protiv navedene presude, Apelacioni sud u Novom Sadu našao je da je žalba osnovana te da je prvostepena presuda doneta na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kao posledice površne ocene izvedenih dokaza. Zbog navedenog, činjenični zaključci u presudi su preuranjeni kao i pravna ocena kada je prvostepeni sud zaključio da nije dokazano da je okrivljeni Mile Dragić izvršio krivična dela za koja je optužen.

Na novom glavnom pretresu, prvostepeni sud će postupiti po nalozima rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu kako bi pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice od kojih zavisi postojanje ili nepostojanje krivičnih dela na strani okrivljenog.

 
Saopštenje od 25.03.2011.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbijena molba Republike Crne Gore za izručenje Veselina Vukotića Republici Crnoj Gori.

U svom rešenju od 22.03.2011. godine, Apelacioni sud u Novom Sadu utvrdio je da je Viši sud u Novom Sadu pravilno našao da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje Veselina Vukotića Republici Crnoj Gori.

U obrazloženju odluke se navodi da je Kraljevina Belgija izručila okrivljenog Veselina Vukotića Republici Srbiji jer se Srbija obavezala da će, u slučaju ekstradicije postupak prema njemu biti ponovljen obzirom da mu je suđeno u odsustvu. Okrivljeni Vukotić izručen je Srbiji uz apsolutno poštovanje principa specijalnosti radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 20 godina. Imajući u vidu navedeno, Apelacioni sud u Novom Sadu zaključio je da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje okrivljenog Republici Crnoj Gori, shodno čl. 8 Evropske konvencije o ekstradiciji, navodi se u obrazloženju odluke.

 
Saopštenje od 22.03.2011.

U Apelacionom sudu u Novom Sadu danas je održana sednica veća u postupku za izručenje Veselina Vukotića Republici Crnoj Gori.

Rešavajući po molbi Republike Crne Gore za izručenje Veselina Vukotića, Republici Crnoj Gori radi izdržavanja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 20 godina, Viši sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim je odbio navedenu molbu nalazeći da nisu ispunjene pretpostavke za njegovo izručenje.

Na današnjoj sednici veća, saslušani su Veselin Vukotić i njegovi branioci, advokati Tomanović Zdenko i Gojković Dragan, koji su izneli mišljenje da nisu ispunjeni zakonski uslovi za izručenje Veselina Vukotića pravosudnim organima Republike Crne Gore. Apelacioni javni tužilac nije prisustvovao sednici, ali je u svom pisanom izjašnjenju takođe izneo isto mišljenje.

Odluka Apelacionog suda u Novom Sadu biće doneta u zakonskom roku.

 
Saopštenje od 31.01.2011.

Dana 28.01.2011. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu održan je sastanak članova Visokog saveta sudstva, sudija Jelene Borovac i Đurđine Bjelobabe, sa vršiocima funkcija i sudijama osnovnih, viših, privrednih i prekršajnih sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Cilj ovakvog sastanka bio je upoznavanje sudija sa planom aktivnosti Visokog saveta sudstva u narednom periodu kao i njihovo upoznavanje sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o sudijama.

Nakon pozdravne reči vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, sudije Slobodana Nadrljanskog, prisutnima se obratila član Visokog saveta sudstva, sudija Đurđina Bjelobaba koja je predstavila devetomesečni plan rada i aktivnosti tog tela, počevši od januara pa zaključno sa septembrom mesecom 2011. godine te predstavila i sprovođenje izbornog postupka za stalni sastav Visokog saveta sudstva i postupka za izbor predsednika sudova u Srbiji.

Detaljnom analizom pojedinih članova zakona, sudija Jelena Borovac upoznala je brojne prisutne sudije sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o sudijama koje se između ostalog odnose i na: izborni postupak za stalni sastav Visokog saveta sudstva, prestanak sudijske funkcije, postupak za razrešenje,…

 
Saopštenje od 01.11.2010.

Javna rasprava povodom izrade Nacrta Zakonika o krivičnom postupku održana je dana 01.11.2010. godine u zgradi Apelacionog suda u Novom Sadu a u saradnji Ministarstva pravde, OEBS Misije u Beogradu i Ambasade SAD.

Nakon pozdravne reči domaćina ovog dešavanja, v.f. predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, sudije Slobodana Nadrljanskog, a u prisustvu predstavnika Ministarstva pravde, OEBS Misije i Ambasade SAD i velikog broja učesnika, usledilo je predstavljanje radne verzije Nacrta Zakonika o krivičnom postupku od strane članova radne grupe - profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i sudije Ustavnog suda, Gorana Ilića kao i sudije Apelacionog suda u Beogradu, Miodraga Majića.

Sudije Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu te zamenici Apelacionog i Višeg javnog tužioca u Novom Sadu izložili su svoje primedbe i predloge na pojedine odredbe Nacrta Zakonika nakon čega je usledila sadržajna diskusija i od strane drugih učesnika ovog skupa.

Neophodnost organizovanja ovakve debate povodom izrade radne verzije Nacrta Zakonika, opravdana je upravo aktivnim učešćem velikog broja sudija i tužilaca u samoj usmenoj raspravi kao i podnošenjem pisanih sugestija i predloga radnoj grupi u narednom periodu.

 
Saopštenje od 23.04.2010.

Zajednička konferencija za novinare Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu, održana je dana 23.04.2010. godine u zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu.

Tema konferencije bili su prvi, tromesečni izveštaji o radu novoformiranih sudova - Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu, koji su počeli sa radom 01. januara 2010. godine, razmatranje izveštaja i njihova ocena.

Apelacioni sud u Novom Sadu u periodu od 01.01.2010. godine do 31.03.2010. godine imao je u radu ukupno 15.874 predmeta (od toga 13.329 preuzetih predmeta od drugih sudova i 2545 novih predmeta). U navedenom periodu urađeno je ukupno 4.888 predmeta a ostalo nerešenih 10.986 predmeta.

Nakon iznošenja statističkih pokazatelja rezultata rada suda, konstatovano je da su sudije Apelacionog suda u Novom Sadu postigle najbolji rezultat po broju urađenih predmeta ali i da su te iste sudije, po broju predmeta u radu, najopterećenije sudije u Srbiji (u poređenju sa opterećenošću sudija ostalih apelacionih sudova).

Imajući u vidu ukupan broj predmeta ovoga suda u prva tri meseca rada u odnosu na  predviđenu sistematizaciju od 50 sudija (sud praktično radi sa 46 sudija), uočena je problematika nedovoljnog broja sudija, i od strane Visokog saveta sudstva koji se priprema da izvrši korekciju naše sistematizacije u pravcu povećanja broja sudija.

 


Strana 4 od 5