• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SUDSKA PRAKSA

Počevši od dana 01.06.2019. godine, Apelacioni sud u Novom Sadu će sudske odluke objavljivati isključivo na sajtu sudskapraksa.sud.rs. Na istom mestu mogu se pronaći i odluke Vrhovnog kasacionog suda, kao i ostalih apelacionih sudova u Srbiji.

Na ovoj stranici se nalaze odluke Apelacionog suda u Novom Sadu koje su rukovodioci sudske prakse u krivičnom, odeljenju za krivične postupke prema maloletnicima, građanskom i odeljenju za radne sporove izdvojili i ocenili kao značajne odluke za sudsku praksu.

Odluke su razvrstane po sudskim odeljenjima a u okviru odeljenja po užim oblastima.

Pregled odluka je dat po broju predmeta i ključnim rečima (oblastima, grupi i podgrupi).

Pre nego što se objave na internet stranici, sve odluke se anonimiziraju u skladu sa Pravilnikom o zameni i izostavljanju (anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama Apelacionog suda u Novom Sadu.

Krivično odeljenje
- krivični postupak
- mere obezbeđenja okrivljenog na glavnom pretresu
- krivično materijalno pravo

Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima

Građansko odeljenje
- parnični postupak
- stvarno pravo
- obligaciono pravo
- naknada štete
- medicinsko pravo
- stambeno pravo
- porodično pravo
- nasledno pravo
- medijsko pravo
- autorsko pravo
- rehabilitacija
- promet nepokretnosti
- ostalo

Odeljenje za sporove iz porodičnih odnosa - 2017. i 2018.

Odeljenje za radne sporove
- parnični postupak
- radno pravo

Suđenje u razumnom roku

Suđenje u razumnom roku - 2016.

Suđenje u razumnom roku - 2017.

Suđenje u razumnom roku - 2018. i 2019.

Sudska uprava