• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

Republika Srbija
APELACIONI SUD U NOVOM SADU
Gž2.357/16
09. juna 2016. godine
Novi Sad

U IME NARODA!

    Apelacioni sud u Novom Sadu, u veću za rešavanje sporova iz porodičnih odnosa, u sastavu sudija Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Radoslave Mađarov i Nade Bačkalić, članova veća, u parnici tužioca M.Đ. iz Z., koga zastupa punomoćnik E.G., advokat iz Z., protiv tužene M.Z. iz Z., koju zastupa punomoćnik T.M., advokat iz Z., radi prestanka izdržavanja, odlučujući o žalbama parničnih stranaka protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu 10 P2.1/2016 od 31.03.2016. godine, ispravljene rešenjem Osnovnog suda u Zrenjaninu 10 P2.1/2016 od 14.04.2016. godine, u sednici veća održanoj dana 09.06.2016. godine, doneo je

P R E S U D U

    Žalbu tužioca USVAJA, žalbu tužene DELIMIČNO USVAJA, DELIMIČNO ODBIJA, presudu Osnovnog suda u Zrenjaninu 10 P2.1/2016 od 31.03.2016. godine, ispravljenu rešenjem Osnovnog suda u Zrenjaninu 10 P2.1/2016 od 14.04.2016. godine
PREINAČAVA tako što utvrđuje da je tužiočeva obaveza da doprinosi izdržavanju tužene prestala dana ....... .godine, a dosuđeni iznos parničnih troškova snižava na 35.300,00 dinara,
POTVRĐUJE u preostalom delu.

    Obavezuje tuženu da tužiocu naknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 15.800,00 dinara, u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e nj e

    Ispravljenom prvostepenom presudom je utvrđeno da je dana ....... godine prestala tužiočeva obaveza, utvrđena pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Zrenjaninu P.1361/04 od 22.10.2004. godine, da doprinosi izdržavanju tužene mesečnim iznosom od 50 % najniže zarade u Republici Srbiji, počev od 28.05.2004. godine pa ubuduće dok za to postoje zakonski uslovi. Odbijen je tužbeni zahtev da se utvrdi da je tužiočeva obaveza da doprinosi izdržavanju tužene prestala ........ godine, odnosno u periodu koji prethodi ...... godine (kao danu podnošenja tužbe). Tužena je obavezana da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od 45.330,00 dinara, u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.

    Protiv navedene presude obe parnične stranke su izjavile blagovremene žalbe.

    Tužilac žalbom pobija odbijajući deo odluke o tužbenom zahtevu iz svih razloga propisanih odredbom čl.373 st.1 Zakona o parničnom postupku. Predlaže da je ovaj sud u pobijanom delu preinači na taj način što će usvojiti tužbeni zahtev ili ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Postavlja opredeljen zahtev za naknadu troškova žalbenog postupka.

    Tužena žalbom pobija usvajajući deo odluke o tužbenom zahtevu i odluku o troškovima postupka zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da je ovaj sud preinači na taj način što će odbiti tužbeni zahtev. Postavlja opredeljen zahtev za naknadu troškova žalbenog postupka.

    Tužena je podnela blagovremen odgovor na žalbu tužioca, sa predlogom da je ovaj sud odbije. 

    Žalba tužioca je osnovana, žalba tužene je delimično osnovana.

    Ispitavši pobijanu presudu u granicama žalbenih, kao i razloga na koje pazi po službenoj dužnosti u skladu sa odredbom čl.386 st.3 Zakona o parničnom postupku, ovaj sud nalazi da je ona doneta bez bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 374 st. 2 tač. 1, 2, 3, 5, 7 i 9 Zakona o parničnom postupku, na podlozi pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ali uz pogrešnu primenu materijalnog prava.

    Prvostepeni sud utvrđuje da je tužena tužiočeva ćerka. Tužilac je pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Zrenjaninu P.1361/04 od 22.10.2004. godine obavezan da doprinosi izdržavanju tada maloletne tužene mesečnim iznosom od 50 % najniže zarade u Republici Srbiji, počev od 28.05.2004. godine pa ubuduće dok za to postoje zakonski uslovi. Ovu obavezu tužilac nije ispunjavao, a tužena nije pokretala izvršni postupak radi izvršenja te presude.

    Tužena je rođena ….. godine, zdrava je i radno sposobna. Dana …. godine je zaključila brak, a ….. godine je rodila ćerku. Sa suprugom i detetom živi u kući u Z. Kuća je u vlasništvu njene majke, koja i snosi režijske troškove ovog domaćinstva. U školskoj 2015/2016. godini je obnovila 4. godinu studija na U. f., U. u B., O. u V.. Samofinansirajući je student. Osnovne studije na ovom fakultetu traju 4 godine, odnosno 8 semestara. Na svom imenu nema imovinu, ne bavi se povremenim ili privremenim poslovima. Tužena i njen suprug su korisnici socijalne pomoći koja mesečno iznosi 16.000,00-16.500,00 dinara i dečjeg dodatka u visini od 2.000,00 do 2.700,00 dinara mesečno. Finansijski ih pomaže majka tužene i roditelji njenog supruga.

    Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je, pozivom na odredbe čl. 28, 73, 154 st. 1, 155 st. 1, 2 i 4, 167 st. 2 tač. 2 Porodičnog zakona, utvrdio da je tužiočeva obaveza da doprinosi izdržavanju tužene prestala počev od dana podnošenja tužbe ....... godine, s obzirom da je tužena zaključenjem braka stekla pravo izdržavanja prema svom suprugu, dok je zahtev za utvrđenje da je ova obaveza prestala dana ......... godine kada je tužilja zaključila brak, odbio.

    Tužena žalbom osporava pravilnost odluke prvostepenog suda, ističući da bez obzira što je zaključila brak ispunjava uslove za izdržavanje od strane roditelja, u smislu odredbe čl.155 st.2 Porodičnog zakona, jer je redovan student i nije navršila 26. godina.

    Ovakvi žalbeni navodi nisu prihvatljivi. Naime, u situaciji kada je nesumnjivo utvrđeno da je tužena ….. godine stupila u brak i ubrzo nakon toga postala i sama roditelj, pravo izdržavanja više ne može da ostvaruje prema tužiocu kao svom ocu. Zaključenjem braka ovo pravo je stekla prema svom suprugu, u smislu odredbe čl. 28 Porodičnog zakona. Osim toga, po odredbi čl. 154 st. 1 Porodičnog zakona, ona je zajedno sa suprugom u obavezi da izdržava zajedničko maloletno dete rođeno ... godine.

    Saglasno iznetom, pravilno prvostepeni sud zaključuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za prestanak tužiočeve obaveze da doprinosi izdržavanju tužene. Međutim, prvostepeni sud pogrešno vezuje prestanak tužiočeve obaveze za dan podnošenja tužbe 04.01.2016. godine, a ne za dan nastanka činjenice koja je dovela do njenog prestanka. Po stanovištu ovog suda, stupanjem tužene u brak ….. godine obaveza tužioca, kao oca da doprinosi njenom izdržavanju je prestala, saglasno odredbi čl. 167 st.2 tač. 2 Porodičnog zakona, pa je u tom delu prvostepenu presudu valjalo preinačiti.

    Nasuprot stanovištu tužene, kada je ona dala povoda vođenju postupka, pravilno je obavezana da tužiocu naknadi troškove postupka. Ovo stoga što je tužilac kao posledicu njenog držanja imao opravdane izdatke za ishodovanje odluke o prestanku obaveze izdržavanja. Međutim, prilikom sabiranja troškova zastupanja od strane punomoćnika-advokata, pravilno priznatih prvostepenom presudom, pogrešno je naveden iznos od 41.500,00 dinara, umesto iznosa od 31.500,00 dinara. Saglasno iznetom, tužiocu je priznat iznos parničnih troškova koji obuhvata troškove zastupanja od strane advokata, uvećan za troškove sudskih taksi od po 1.900,00 dinara za tužbu i presudu, što čini 35.300,00 dinara. 

    Kako je tužilac uspeo u žalbenom postupku, tužena je obavezana da mu naknadi troškove žalbenog postupka. Dosuđeni iznos sastoji se od 12.000,00 dinara na ime troškova sastava žalbe i od po 1.900,00 dinara na ime sudskih taksi za žalbu i drugostepenu odluku. Tužena je uspela samo u neznatnom delu sa žalbom, pa joj ni troškovi ovog postupka ne pripadaju, o čemu je odlučeno na osnovu odredbe čl. 165    st. 1 Zakona o parničnom postupku.

    Iz iznetog, odlučeno je kao u izreci, primenom odredbi čl. 390 i 394 tač. 4 Zakona o parničnom postupku.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Jelica Bojanić Kerkez, s.r.
Zto: