• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Za postupanje po prigovorima i žalbama u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS" broj 40/2015) koji je stupio na snagu 01.01.2016. godine, pored Predsednika suda mr Darka Tadića, određene su sudije:

Za predmete iz oblasti građanskog prava:
- sudija Vera Knežević Mandić,
- sudija Vukica Kužić
- sudija Verica Bajić i
- sudija Vesna Sladojević;

Za predmete iz oblasti radnog prava:
- sudija Mira Tubin Čanak

Za premete iz oblasti krivičnog prava:
- sudija Zdravka Pisarić