• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SUDSKO OSOBLJE

Sudsko osoblje u Apelacionom sudu u Novom Sadu čine sudijski pomoćnici i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, informacionim, računovodstvenim, tehničkim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu, i dužno je da savesno i nepristrasno vrši svoje poslove i čuva ugled suda.

Broj sudskog osoblja određuje predsednik suda aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu, u skladu sa kadrovskim planom, a merila za određivanje broja sudskog osoblja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa. Na zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze, stručno usavršavanje, ocenjivanje i odgovornosti sudskog osoblja, primenjuju se propisi koji uređuju radne odnose državnih službenika i nameštenika, ako Zakonom o uređenju sudova nije drukčije određeno.

Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku koju organizuju sud, Ministarstvo ili institucija nadležna za obuku u pravosuđu.