• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SUDIJSKI POMOĆNICI

POSLOVI – Sudijski pomoćnik pomaže sudiji tako što predmete koje mu sudija dodeli priprema za suđenje, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, pravi stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, u zapisniku konstatuje izjave stranaka, obrađuje pritužbe građana, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, usvojena pravna shvatanja priprema za objavljivanje i, samostalno ili uz nadzor i uputstva sudije, vrši poslove određene zakonom, Sudskim poslovnikom, godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

ZVANJA – Sudijski pomoćnici stiču sledeća zvanja: sudijski saradnik, viši sudijski saradnik i sudski savetnik. Zvanje sudijskog saradnika može steći lice koje ima položen paravosudni ispit, a zvanje višeg sudijskog saradnika lice koje posle položenog pravosudnog ispita ima najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci. Zvanje sudskog savetnika postoji u sudovima republičkog ranga, a može ga steći onaj ko ispunjava uslove za sudiju višeg suda.

OCENJIVANJE – Rad sudijskog pomoćnika jednom godišnje ocenjuje predsednik suda, i to nakon što sazna kakvo mišljenje o njemu ima sednica odeljenja u koje je sudijski pomoćnik raspoređen. Ako nije raspoređen ni u jedno odeljenje suda, mišljenje se pribavlja od sudije ili veća s kojim sudijski pomoćnik radi. Pri ocenjivanju, vrednuju se obim i kvalitet posla, savesnost, preduzimljivost i objavljeni stručni i naučni radovi. Ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika vrši se na osnovu objektivnih i jedinstvenih kriterijuma koje utvrđuje Visoki savet sudstva. Ocene su: „ne zadovoljava“, „zadovoljava“, „dobar“, „ističe se“ i „naročito se ističe“. Viši sudijski saradnik čiji je rad najmanje dve godine uzastopno ocenjen sa „naročito se ističe“, može steći zvanje sudskog savetnika i ako ne ispunjava uslove za sudiju višeg suda. Predsednik suda donosi rešenje o oceni sudijskog pomoćnika, na koje sudijski pomoćnik ima pravo prigovora radnom telu Visokog saveta sudstva u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o oceni.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u Apelacionom sudu u Novom Sadu predviđen je broj od 57 sudijskih pomoćnika. Godišnjim rasporedom poslova sudijskih pomoćnika za 2018. godinu, sudijski pomoćnici raspoređeni su u sudsku upravu i sudska odeljenja na sledeći način:

1. sudska uprava: Aleksandra Herak; Tatjana Mandić i Milica Janča;

2. krivično odeljenje i odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima: Nevenka Bačić, Vladislava Todorović, Tamara Rodić, Miroslav Čonić, Nela Čaušević, Jovana Kresić Radovanović, Zorica Jurišić, Oliver Popović, Tatjana Mandić i Danilo Babić;

3. građansko odeljenje:  Marija Kozomara, Bojana Radočaj Ubović, Nataša Rašeta, Tatjana Petrov, Marina Lopičić, Petar Rosić, Svetlana Koponja, Ivana Jezdimirović, Ivana Ilić, Mirjana Šponja, Aleksandar Nedeljkov, Mirna Dželetović, Isidora Janić Turudija, Nina Antić, Marina Sekulić, Ena Kerkez, Dunja Kovrlija, Gordana Marinković, Mirna Popov Ružičić, Mirna Vujičić, Milica Prijić i Tamara Lovrić;

4. odelјenje za radne sporove: Ljiljana Koruga, Andrea Đukić, Katarina Jovanov, Gordana Jurišić, Svetlana Kvrgić, Jelena Dimitrijević, Milica Jajčanin i Ivana Prvanov;

5. odeljenje sudske prakse: Gordana Vujičić, Senka Pješčić, Svetlana Đorđević, Vesna Trifković, Aleksandar Čakić, Suzana Marjanović i Ljiljana Dobrković.